หน้าหลัก | ติดต่อกองกิจการองค์การมหาชนฯ | เชื่อมโยงเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  

คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.)

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 ต.ค. 2017 เปิดอ่าน 4151 ครั้ง
Share

1.

รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)

ประธานกรรมการ

2.

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

กรรมการ

3.

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กรรมการ

4.

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กรรมการ

5.

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กรรมการ

6.

นายสมชัย สัจจพงษ์

กรรมการ

7.

นายเฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ

กรรมการ

8.


นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร

กรรมการ

 9.

นายสุรพล นิติไกรพจน์

กรรมการ

 10.

นายรณภพ ปัทมะดิษ

กรรมการ

 11.

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

กรรมการและเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

 1. เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบในการจัดตั้ง การรวม หรือการยุบเลิกองค์การมหาชน
 2. เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดนโยบาย แนวทาง และหลักเกณฑ์กลางที่เกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก
  การบริหารและการพัฒนา และการประเมินผลขององค์การมหาชน
 3. เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์กลางเกี่ยวกับการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการ และผูอำนวยการ 
 4. เสนอแนะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงิน การถือหุ้นหรือการเข้าเป็นหุ้นส่วน การเข้าร่วมทุนในกิจการของนิติบุคคลอื่น และการจำหน่าย
  ทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญตามมาตรา 18 ต่อคณะรัฐมนตรี
 5. เสนอแนะหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา กรรมการตรวจสอบ และ
  อนุกรรมการขององค์การมหาชนตามมาตรา 26 รวมทั้งอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการตามมาตรา 34 ต่อ
  คณะรัฐมนตรี
 6. กลั่นกรองการโอนอำนาจหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐให้แก่
  องค์การมหาชนที่จะจัดตั้งขึ้นตามมาตรา 9 เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
 7. เสนอแนะหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินและบุคลากรขององค์การมหาชนภายหลังการยุบเลิกขององค์การมหาชน
  ต่อคณะรัฐมนตรี
 8. เรียกให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณา
 9. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อปฎิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่มอบหมาย
 10. จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการบริหาร การพัฒนาและการประเมินผลขององค์การมหาชนเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
 11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย