หน้าหลัก | ติดต่อกองกิจการองค์การมหาชนฯ | เชื่อมโยงเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  

คณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (อ.กพม.)

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 15 ธ.ค. 2017 เปิดอ่าน 1084 ครั้ง
Share

                       ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง 

 

 1. นายสุรพล  นิติไกรพจน์

 ประธานอนุกรรมการ

 

 2. เลขาธิการ ก.พ.ร. (นายทศพร ศิริสัมพันธ์)

 อนุกรรมการ

 

 3. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (นายดิสทัต โหตระกิตย์)

 อนุกรรมการ

 

 4. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ)

 อนุกรรมการ

 

 5. นายเฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ

 อนุกรรมการ

 

 6. นายชัยณรงค์  อินทรมีทรัพย์

 อนุกรรมการ

 

 7. นางเบญจวรรณ  สร่างนิทร

 อนุกรรมการ

 

 8. นายปีติพงศ์  พึ่งบุญ ณ อยุธยา

 อนุกรรมการ

 

 9. นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร

 อนุกรรมการ

 

 10. นายมนตรี  จุฬาวัฒนทล

 อนุกรรมการ

 

 11. นายรณภพ  ปัทมะดิษ

 อนุกรรมการ

 

 12. นางสีลาภรณ์  บัวสาย

 อนุกรรมการ

 

 13. รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นายนครเขตต์ สุทธปรีดา)

 อนุกรรมการ

 

 14. ผู้อำนวยการกองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น 
      (นางศิริพร วัยวัฒนะ)

 อนุกรรมการ

 

 15. เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. (นางสาวอโนมา จัตตารีส์)

 อนุกรรมการอำนาจหน้าที่

1. เสนอแนะ ให้ความเห็นและกลั่นกรองงานตามมาตรา 5/8 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
    พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เสนอ กพม.
2. พิจารณา ตีความ และวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่เกิดจากการใช้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์การมหาชน เสนอ กพม.
3. ติดตามและประเมินผลการจัดตั้งองค์การมหาชน ตลอดจนศึกษาปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้อง และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ต่อ กพม.
4. แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินการตามคำสั่งนี้
5. เรียกให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ จัดส่งเอกสาร ข้อมูล เข้าชี้แจงข้อเท็จจริง และดำเนินการอื่น ๆ แก่คณะอนุกรรมการและผู้ได้รับแต่งตั้ง
    หรือได้รับมอบหมายตามคำสั่งนี้ 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ กพม. มอบหมาย