หน้าหลัก | ติดต่อกองกิจการองค์การมหาชนฯ | เชื่อมโยงเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  

การจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 26 พ.ค. 2018 เปิดอ่าน 364 ครั้ง
Share

การจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา 

            คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เห็นชอบในหลักการให้หน่วยงานราชการไทยพิจารณาจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา (ภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ) 
ตามที่กระทรวงต่างประเทศเสนอ โดยให้สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนด
แผนการดำเนินงานและดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ให้เร่งดำเนินการสำหรับเอกสารราชการที่ประชาชนต้องใช้ในชีวิตประจำวัน และเอกสารที่เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 
(Ease of Doing Business) ให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2560 สำหรับเอกสารราชการอื่น ๆ ให้พิจารณาดำเนินการตามลำดับความสำคัญ ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในปี 2564 
และให้รวบรวมผลการดำเนินงานและรายงานต่อนายกรัฐมนตรีทุก 6 เดือน

ดาวน์โหลด 
การจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา