หน้าหลัก | ติดต่อกองกิจการองค์การมหาชนฯ | เชื่อมโยงเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  

การซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 25 พ.ค. 2018 เปิดอ่าน 230 ครั้ง
Share

การซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

        ในการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้กำหนดกรอบการประเมินประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามภารกิจหลักพื้นฐาน
งานประจำงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (Functional Base)  2) ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามภารกิจหลักยุทธศาสตร์ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base)  3) ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Area Base)  4) ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ ระบบงาน ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Base)  5) ศักยภาพในการเป็น
หน่วยงานที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ ตามแผนหรือนโยบายระดับชาติ (Potential Base) 

        จากผลการประเมินในรอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 มีส่วนราชการจำนวนมากที่ไม่ผ่านการประเมินองค์ประกอบ 4 และองค์ประกอบ 5 สำนักงาน ก.พ.ร. จึงขอ
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานสำหรับองค์ประกอบการประเมินที่ 4 และ 5 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

ดาวน์โหลด