หน้าหลัก | ติดต่อกองกิจการองค์การมหาชนฯ | เชื่อมโยงเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  

การประชุมชี้แจง เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 17 ก.ค. 2018 เปิดอ่าน 468 ครั้ง
Share

การประชุมชี้แจง เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
ณ ห้องจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประธานกรรมการองค์การมหาชนเกี่ยวกับ
มติคณะรัฐมนตรีและประกาศของคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ตามมาตรา 5/8 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
และร่วมหารือแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน โดยมีประเด็น ดังนี้

1. หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน
2. หลักเกณฑ์การสรรหาประธานกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการองค์การมหาชน และผู้อำนวยการองค์การมหาชน
3. หลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การมหาชน
4. แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างกรณีสิ้นสุดสัญญาจ้างให้ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างองค์การมหาชน
5. กรอบแนวทางการประเมินผลองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561เป็นต้นไป


   
   
   
   
   
   ดาวน์โหลด

1. กำหนดการประชุม
2. PPT การนำเสนอ เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3. หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน
4. หลักเกณฑ์การสรรหาประธานกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการองค์การมหาชน และผู้อำนวยการองค์การมหาชน
5. หลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การมหาชน