หน้าหลัก | ติดต่อกองกิจการองค์การมหาชนฯ | เชื่อมโยงเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  

ขอซักซ้อมการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 ส.ค. 2018 เปิดอ่าน 395 ครั้ง
Share


ขอซักซ้อมการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน


      สำนักงาน ก.พ.ร. ขอซักซ้อมการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน เพื่อให้องค์การมหาชน
สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ดังนี้

      1. หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษฯ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ(วันที่ 11 กรกฎาคม 2560) องค์การมหาชนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป ในกรณีที่องค์การมหาชนได้กำหนดระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษฯ ไว้แล้วและมีรายละเอียดสาระสำคัญแตกต่าง
ไปจากหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษฯ ให้องค์การมหาชนดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องสอดคล้องกัน

      2. เงินที่จะนำมาเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษฯ ให้จ่ายจากเงินรายได้ (เงินนอกงบประมาณ) ซึ่งหักค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนตามรายการที่คณะกรรมการองค์การมหาชน
กำหนด และต้องหักส่วนที่จะเป็นเงินทุนสะสม เงินสวัสดิการเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง และเงินเพื่อการสาธารณกุศลหรือสาธารณประโยชน์ ตามสัดส่วนที่คณะกรรมการองค์การมหาชน
กำหนดด้วย

     3. องค์การมหาชนได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการตามภารกิจที่มีความแตกต่างกัน หากองค์การมหาชนมีรายได้จากการให้บริการ สามารถนำรายได้ที่หักค่าใช้จ่ายแล้ว
ไปจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษฯ แต่ไม่อาจนำดอกผลที่เกิดจากงบประมาณแผ่นดินที่รัฐบาลจัดสรร มาเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษฯ ได้ เนื่องจากเป็นดอกผลที่มิได้เกิดจาก
การปฏิบัติงานหรือการให้บริการขององค์การมหาชนในกรณีที่องค์การมหาชนมีความจำเป็นพิเศษที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่หลักเกณฑ์กำหนดไว้ ให้องค์การมหาชนเสนอ
กพม. พิจารณากลั่นกรองเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเป็นรายกรณีไป  

ดาวน์โหลด