หน้าหลัก | ติดต่อกองกิจการองค์การมหาชนฯ | เชื่อมโยงเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เรื่อง รายงานการประเมินผลองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 17 ส.ค. 2018 เปิดอ่าน 129 ครั้ง
Share


มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561  เรื่อง รายงานการประเมินผลองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1 คณะรัฐมนตรี มีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยให้เพิ่มเติมแนวทางที่เป็นคำแนะนำในการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 องค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ให้จ่ายค่าตอบแทนผันแปรของผู้อำนวยการองค์การมหาชนเต็มตามจำนวน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547 เมื่อมีผลการประเมินองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชนอยู่ในระดับ "คุณภาพ" ขึ้นไป โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ให้สำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงแรงงาน สำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย

2 ให้สำนักงาน ก.พ.ร. (คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน) กำกับดูแลให้องค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ นำแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2552 (เรื่อง กรอบประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ) ไปปฏิบัติด้วย เพื่อให้เกิดการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการบริหารองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะที่เหมาะสมต่อไป รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการประเมินองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชนให้ครบถ้วนทุกแห่งอย่างเคร่งครัด โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมินอย่างต่อเนื่องด้วย

3 ให้สำนักงาน ก.พ.ร. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการประเมินองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชนประจำปี เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชน และเพื่อเป็นกลไกหนึ่งในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนต่อไปด้วย

แนวทางการประเมินผลองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

      
 
การประเมินในส่วนที่ 1 (องค์การมหาชน) เป็นการประเมินโดยสำนักงาน ก.พ.ร.
การประเมินในส่วนที่ 2 (ผู้อำนวยการองค์การมหาชน) เป็นการประเมินโดยคณะกรรมการองค์การมหาชน

ดาวน์โหลด 
รายงานการประเมินผลองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 36 แห่ง
(องค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)