หน้าหลัก | ติดต่อกองกิจการองค์การมหาชนฯ | เชื่อมโยงเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  

ผลงานวิจัย

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 26 ก.ย. 2018 เปิดอ่าน 2806 ครั้ง
Share

พ.ศ. 2551


โครงการวิจัยเรืื่อง “รูปแบบการบริหารงานส่วนราชการระดับกรม”

จัดทำโดย สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาระบบกฎหมายที่ใช้บังคับกับหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ

จัดทำโดย สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

พ.ศ. 2548โครงการวิจัยการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐบาล

จัดทำโดย สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 พ.ศ. 2547โครงการจัดทำคู่มือการจัดการการพัฒนาระบบราชการเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างเป็นองค์รวม

จัดทำโดย มูลนิธิส่งเสริมนโยบายการศึกษา


การประเมินผลองค์การมหาชนและหน่วยงานในกำกับของรัฐ

จัดทำโดย สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ. 2546
 การจัดการการพัฒนาระบบราชการเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างเป็นองค์รวม

จัดทำโดย มูลนิธิส่งเสริมนโยบายการศึกษา

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการลดสภาพความเป็นนิติบุคคลของส่วนราชการ