หน้าหลัก | ติดต่อกองกิจการองค์การมหาชนฯ | เชื่อมโยงเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  

เอกสารเผยแพร่

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 ส.ค. 2018 เปิดอ่าน 11448 ครั้ง
Share

 
หน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ : องค์การมหาชนและหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ หลักการจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหาร

คู่มือการบริหารและกำกับดูแลของคณะกรรมการองค์การมหาชน การจัดโครงสร้างหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหาร
ส่วนที่ 1 | ส่วนที่ 2 | ส่วนที่ 3 | ส่วนที่ 4

  

 

 


คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

 

          

      

คู่มือการฝึกอบรมระบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับผู้ใช้งาน (องค์การมหาชน)

 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรอง
การปฏิบัติงานขององค์การมหาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557


                                                                                                                                                                                                
 
หลักการจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหาร
พิมพ์ครั้งที่ 3 (กันยายน 2557)
 
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558                            
 
 หลักการจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหาร
พิมพ์ครั้งที่ 4 (กันยายน 2558)
 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
   
   
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561