หน้าหลัก | ติดต่อกองกิจการองค์การมหาชนฯ | เชื่อมโยงเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  

คำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

หน่วยงาน 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559
1 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) คำรับรองการปฏิบัติงานของ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 คำรับรองการปฏิบัติงานของ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 คำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 คำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 คำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 คำรับรองการปฏิบัติงานของ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 คำรับรองการปฏิบัติงานของ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 คำรับรองการปฏิบัติงานของ พอช. 55 คำรับรองการปฏิบัติงานของ พอช. 56 คำรับรองการปฏิบัติงาน 57 พอช คำรับรอง พอช 58 คำรับรอง 59 - พอช.
2 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ คำรับรองการปฏิบัติงานของ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 โรงเรียนมหิดงวิทยานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 คำรับรองการปฏิบัติงาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 คำรับรองการปฏิบัติงาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 คำรับรองการปฏิบัติงาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 คำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ คำรับรองการปฏิบัติงานของ รร มหิดล 55 คำรับรองการปฏิบัติงานของ มหิดล 56 คำรับรองการปฏิบัติงาน 57 มหิดล คำรับรอง มหิดล 58 คำรับรอง 59 - มหิดล
3 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) คำรับรองการปฏิบัติงานของ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 คำรับรองการปฏิบัติงาน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 คำรับรองการปฏิบัติงาน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 คำรับรองการปฏิบัติงาน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 คำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) คำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) คำรับรองการปฏิบัติงานของ รพ.บ้านแพ้ว 55 คำรับรองการปฏิบัติงานของ รพ บ้านแพ้ว 56 คำรับรองการปฏิบัติงาน 57 รพ บ้านแพ้ว คำรับรอง รพ บ้านแพ้ว 58 คำรับรอง 59 - บ้านแพ้ว
4 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) คำรับรองการปฏิบัติงานของ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 คำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 คำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 คำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) คำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) คำรับรองการปฏิบัติงานของ สทอภ. 55 คำรับรองการปฏิบัติงานของ สทอภ. 56 คำรับรองการปฏิบัติงาน 57 สทอภ คำรับรอง สทอภ 58 คำรับรอง 59 - สทอภ.
5 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) คำรับรองการปฏิบัติงานของ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 คำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 คำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 คำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 คำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) คำรับรองการปฏิบัติงานของ สมศ. 55 คำรับรองการปฏิบัติงานของ สมศ. 56 คำรับรองการปฏิบัติงาน 57 สมศ คำรับรอง สมศ 58 คำรับรอง 59 - สมศ.
6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) คำรับรองการปฏิบัติงาน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 คำรับรองการปฏิบัติงาน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 คำรับรองการปฏิบัติงาน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 คำรับรองการปฏิบัติงาน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 คำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) คำรับรองการปฏิบัติงาน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 คำรับรองการปฏิบัติงานของ ศมส. 55 คำรับรองการปฏิบัติงานของ ศมส. 56 คำรับรองการปฏิบัติงาน 57 ศมส คำรับรอง ศมส 58 คำรับรอง 59 - ศมส.
7 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) คำรับรองการปฏิบัติงานของ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 คำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25450 คำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 คำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) คำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) คำรับรองการปฏิบัติงานของ สคพ. 55 คำรับรองการปฏิบัติงานของ สคพ. 56 คำรับรองการปฏิบัติงาน 57 สคพ คำรับรอง สคพ 58 คำรับรอง 59 - สคพ.
8 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) คำรับรองการปฏิบัติงานของ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 คำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 คำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 คำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 คำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2553 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) คำรับรองการปฏิบัติงานของ สสปน. 55 คำรับรองการปฏิบัติงานของ สสปน. 56 คำรับรองการปฏิบัติงาน 57 สสปน คำรับรอง สสปน 58 คำรับรอง 59 -สสปน.
9 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) คำรับรองการปฏิบัติงานของ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 คำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 คำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 คำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 คำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2553 ของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) คำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) คำรับรองการปฏิบัติงานของ สวก. 55 คำรับรองการปฏิบัติงานของ สวก. 56 คำรับรองการปฏิบัติงาน 57 สวก คำรับรอง สวก 58 คำรับรอง 59 - สวก.
10 สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) คำรับรองการปฏิบัติงานของ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 คำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 คำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 คำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 คำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2553 ของสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) คำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) คำรับรองการปฏิบัติงานของ สบพน. 55 คำรับรองการปฏิบัติงานของ สบพน. 56 คำรับรองการปฏิบัติงาน 57 สบพน คำรับรอง สบพน 58
11 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) คำรับรองการปฏิบัติงานของ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 คำรับรองการปฏิบัติงาน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 คำรับรองการปฏิบัติงาน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 คำรับรองการปฏิบัติงาน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 คำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) คำรับรองการปฏิบัติงานของ อพท. 55 คำรับรองการปฏิบัติงานของ อพท. 56 คำรับรองการปฏิบัติงาน 57 อพท
12 สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) คำรับรองการปฏิบัติงานของ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 คำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 คำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) คำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) คำรับรองการปฏิบัติงานของ สอซซ. 55 คำรับรองการปฏิบัติงานของ สอซช. 56 คำรับรองการปฏิบัติงาน 57 SIPA คำรับรอง สอซช 58 คำรับรอง 59 - สอซช.
13 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) คำรับรองการปฏิบัติงานของ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 คำรับรองการปฏิบัติงาน ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 คำรับรองการปฏิบัติงาน ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 คำรับรองการปฏิบัติงาน ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 คำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2553 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) คำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) คำรับรองการปฏิบัติงานของ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คำรับรองการปฏิบัติงานของ ศศป. 56 คำรับรองการปฏิบัติงาน 57 ศศป คำรับรอง ศศป 58 คำรับรอง 59 - ศ.ศ.ป.
14 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) คำรับรองการปฏิบัติงานของ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 คำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 คำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 คำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 คำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2553 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) คำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) คำรับรองการปฏิบัติงานของ สวอ. 55 คำรับรองการปฏิบัติงานของ สวอ. 56 คำรับรองการปฏิบัติงาน 57 สวอ คำรับรอง สวอ 58 คำรับรอง 59 - สวอ.
15 สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) คำรับรองการปฏิบัติงานของ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 สำนักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 คำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 คำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 คำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 คำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2553 สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) คำรับรองการปฏิบัติงานของ สบร. 55 คำรับรองการปฏิบัติงานของ สบร. 56 คำรับรองการปฏิบัติงาน 57 สบร
16 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 คำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 คำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 คำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 คำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2553 ของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) คำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) คำรับรองการปฏิบัติงานของ สพพ. 55 คำรับรองการปฏิบัติงานของ สพพ. 56 คำรับรองการปฏิบัติงาน 57 สพพ คำรับรอง สพพ 58 คำรับรอง 59 - สพพ.
17 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) คำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 คำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 คำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 คำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2553 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) คำรับรองการปฏิบัติงานของ สทศ. 55 คำรับรองการปฏิบัติงานของ สทศ. 56 คำรับรองการปฏิบัติงาน 57 สทศ คำรับรอง สทศ 58 คำรับรอง 59 -สทศ.
18 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) คำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 คำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 คำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) คำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) คำรับรองการปฏิบัติงานของ สวพส. 55 คำรับรองการปฏิบัติงานของ สวพส. 56 คำรับรองการปฏิบัติงาน 57 สวพส คำรับรอง สวพส 58 คำรับรอง 59 - สวพส.
19 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) คำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 คำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) คำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) คำรับรองการปฏิบัติงานของ สทน. 55 คำรับรองการปฏิบัติงานของ สทน. 56 คำรับรองการปฏิบัติงาน 57 สทน คำรับรอง สทน 58 คำรับรอง 59 - สทน.
20 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) คำรับรองการปฏิบัติงาน องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) คำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) คำรับรองการปฏิบัติงานของ อบก. 55 คำรับรองการปฏิบัติงานของ อบก. 56 คำรับรองการปฏิบัติงาน 57 อบก คำรับรอง อบก 58 คำรับรอง 59 - อบก.
21 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) คำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 คำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) คำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) คำรับรองการปฏิบัติงานของ สพภ. 55 คำรับรองการปฏิบัติงานของ สพภ. 56 คำรับรองการปฏิบัติงาน 57 สพภ คำรับรอง สพภ 58 คำรับรอง 59 - สพภ.
22 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) คำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) คำรับรองการปฏิบัติงานของ สซ. 55 คำรับรองการปฏิบัติงานของ สซ. 56 คำรับรองการปฏิบัติงาน 57 สซ คำรับรอง สซ 58 คำรับรอง 59 - สซ.
23 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) คำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) คำรับรองการปฏิบัติงานของ สสนก. 55 คำรับรองการปฏิบัติงาน 57 สสนก คำรับรอง สสนก 58 คำรับรอง 59 - สสนก.
24 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) คำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) คำรับรองการปฏิบัติงานของ สดร. 55 คำรับรองการปฏิบัติงานของ สดร. 56 คำรับรองการปฏิบัติงาน 57 สดร คำรับรอง สดร 58 คำรับรอง 59 - สดร.
25 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
26 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) คำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) คำรับรองการปฏิบัติงานของ พกฉ. 55 คำรับรองการปฏิบัติงานของ พกฉ. 56 คำรับรองการปฏิบัติงาน 57 พกฉ คำรับรอง พกฉ 58 คำรับรอง 59 - พกฉ.
27 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) คำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) คำรับรองการปฏิบัติงานของ สรพ. 55 คำรับรองการปฏิบัติงานของ สรพ. 56 คำรับรองการปฏิบัติงาน 57 สรพ คำรับรอง สรพ 58 คำรับรอง 59 - สรพ.
28 หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) คำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) คำรับรองการปฏิบัติงานของ หภ. 55 คำรับรองการปฏิบัติงานของ หภ. 56 คำรับรองการปฏิบัติงาน 57 หภ คำรับรอง หภ 58 คำรับรอง 59 - หภ.
29 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) คำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) คำรับรองการปฏิบัติงานของ สนช. 55 คำรับรองการปฏิบัติงานของ สนช. 56 คำรับรองการปฏิบัติงาน 57 สนช คำรับรอง สนช 58 คำรับรอง 59 - สนช.
30 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) คำรับรองการปฏิบัติงานของ สรอ. 56 คำรับรองการปฏิบัติงาน 57 สรอ คำรับรอง สรอ 58 คำรับรอง 59 - สรอ.
31 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) คำรับรองการปฏิบัติงานของ สพธอ. 56 คำรับรองการปฏิบัติงาน 57 สพธอ คำรับรอง สพธอ 58 คำรับรอง 59 - สพธอ.
32 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) คำรับรองการปฏิบัติงาน 57 สคช คำรับรอง สคช 58 คำรับรอง 59 - สคช.
33 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
34 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) คำรับรองการปฏิบัติงาน 57 ศลช คำรับรอง Tcels 58 คำรับรอง 59 - ศลช
35 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) คำรับรอง ศคธ 58
36 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) คำรับรองการปฏิบัติงาน 57 สธท คำรับรอง สธท 58 คำรับรอง 59 - สธท.
37 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
38 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร
39 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)
40 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)