หน้าหลัก | ติดต่อกองกิจการองค์การมหาชนฯ | เชื่อมโยงเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  

การประชุมชี้แจง เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
การประชุมชี้แจง เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม เรื่อง แนวทางการ...
พระราชบัญญัติการทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติการทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. ขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับพระร...

ดาวน์โหลด

 ดาวน์โหลดเอกสาร   หนังสือเวียน เรื่อง การประเมินผลองค์การมหาชนแลผู้อำนวยการองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 ดาวน์โหลดเอกสาร   แนวทางการประเมินผลองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไฟล์ Word) 
 ดาวน์โหลดเอกสาร   แบบฟอร์มรายงานการประเมินผลองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชนตามาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ไฟล์ Word) 
 ดาวน์โหลดเอกสาร   รายละเอียดตัวชี้วัดบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไฟล์ PPT) 
 ดาวน์โหลดเอกสาร   แบบฟอร์มข้อเสนอตัวชี้วัดขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไฟล์ PPT) 
 ดาวน์โหลดเอกสาร   กำหนดการประชุมพิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัดฯ และแบบตอบรับ 
 ดาวน์โหลดเอกสาร   แบบเอกสารกรอกข้อมูลกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายบุคลากร 
 ดาวน์โหลดเอกสาร   คู่มือการรายงานผลตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 ดาวน์โหลดเอกสาร   แบบประเมินองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชน 
 ดาวน์โหลดเอกสาร   คู่มือการประเมินผลองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 ดาวน์โหลดเอกสาร   Template ขอข้อมูลองค์การมหาชน 
 ดาวน์โหลดเอกสาร   ตัวอย่างการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน ตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  
 ดาวน์โหลดเอกสาร   รายชื่อคณะกรรมการองค์การมหาชน  
 ดาวน์โหลดเอกสาร   พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
 ดาวน์โหลดเอกสาร   คู่มือการบริหารและกำกับดูแลของคณะกรรมการองค์การมหาชน