หน้าหลัก | ติดต่อกองกิจการองค์การมหาชนฯ | เชื่อมโยงเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ จัดทำหนังสือ รวมกฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ จัดทำหนังสือ รวมกฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐก...
การซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560         ...

ดาวน์โหลด

 ดาวน์โหลดเอกสาร   แบบเอกสารกรอกข้อมูลกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายบุคลากร
 ดาวน์โหลดเอกสาร   คู่มือการรายงานผลตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 ดาวน์โหลดเอกสาร   แบบประเมินองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชน 
 ดาวน์โหลดเอกสาร   คู่มือการประเมินผลองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 ดาวน์โหลดเอกสาร   Template ขอข้อมูลองค์การมหาชน 
 ดาวน์โหลดเอกสาร   ตัวอย่างการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน ตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  
 ดาวน์โหลดเอกสาร   คำถามที่พบบ่อย เรื่อง การแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน  
 ดาวน์โหลดเอกสาร   คำถามที่พบบ่อย เรื่อง การนับองค์ประกอบในคณะกรรมการองค์การมหาชน  
 ดาวน์โหลดเอกสาร   ขั้นตอนการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน  
 ดาวน์โหลดเอกสาร   รายชื่อคณะกรรมการองค์การมหาชน 
 ดาวน์โหลดเอกสาร   พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
 ดาวน์โหลดเอกสาร   พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
 ดาวน์โหลดเอกสาร   ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  
 ดาวน์โหลดเอกสาร   คู่มือการบริหารและกำกับดูแลของคณะกรรมการองค์การมหาชน