หน้าหลัก | ติดต่อกองกิจการองค์การมหาชนฯ | เชื่อมโยงเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  

การส่งข้อหารือองค์การมหาชน
การส่งข้อหารือองค์การมหาชน สำนักงาน ก.พ.ร. มีหนังสือเวียน ว 29 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ขอซักซ้อมแนวทางการส่งข้อหารือองค์การมหาชน ...
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 มีมติเห็นชอบ...

ดาวน์โหลด

 ดาวน์โหลดเอกสาร   หนังสือเวียน เรื่อง การประเมินผลองค์การมหาชนแลผู้อำนวยการองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 ดาวน์โหลดเอกสาร   แนวทางการประเมินผลองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไฟล์ Word) 
 ดาวน์โหลดเอกสาร   แบบฟอร์มรายงานการประเมินผลองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชนตามาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ไฟล์ Word) 
 ดาวน์โหลดเอกสาร   รายละเอียดตัวชี้วัดบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไฟล์ PPT) 
 ดาวน์โหลดเอกสาร   แบบฟอร์มข้อเสนอตัวชี้วัดขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไฟล์ PPT) 
 ดาวน์โหลดเอกสาร   กำหนดการประชุมพิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัดฯ และแบบตอบรับ 
 ดาวน์โหลดเอกสาร   แบบเอกสารกรอกข้อมูลกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายบุคลากร 
 ดาวน์โหลดเอกสาร   คู่มือการรายงานผลตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 ดาวน์โหลดเอกสาร   แบบประเมินองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชน 
 ดาวน์โหลดเอกสาร   คู่มือการประเมินผลองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 ดาวน์โหลดเอกสาร   Template ขอข้อมูลองค์การมหาชน 
 ดาวน์โหลดเอกสาร   ตัวอย่างการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน ตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  
 ดาวน์โหลดเอกสาร   รายชื่อคณะกรรมการองค์การมหาชน  
 ดาวน์โหลดเอกสาร   พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
 ดาวน์โหลดเอกสาร   คู่มือการบริหารและกำกับดูแลของคณะกรรมการองค์การมหาชน
 ดาวน์โหลดเอกสาร แนวทางการประเมินองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561