หน้าหลัก | ติดต่อกองกิจการองค์การมหาชนฯ | เชื่อมโยงเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  

แนวทางการควบคุมดุแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน
ดาวน์โหลด แนวทางการควคุมดูแลของคณะกรรมการองค์การมหาชน (มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 28 พฤษภาคม 2561)...
การประเมินหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะที่ถูกจำแนกให้ถือว่าเป็นองค์การมหาชน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552 และผู้อำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การประเมินหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะที่ถูกจำแนกให้ถือว่าเป็นองค์การมหาชน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  20 ตุลาคม  2552 แล...

ดาวน์โหลด

  ดาวน์โหลดเอกสาร   เอกสารการประชุมสัมมนาประธานคณะกรรมการองค์การมหาชน    
  ดาวน์โหลดเอกสาร   แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการองค์การมหาชน  
  ดาวน์โหลดเอกสาร   นวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน (มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 28 พฤษภาคม 2561)     
  ดาวน์โหลดเอกสาร   แนวทางการจัดทําข้อบังคับขององค์การมหาชนว่าด้วยการเงิน การบัญชี และงบประมาณ     
  ดาวน์โหลดเอกสาร   แนวทางการจัดทำสัญญาจ้างผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน    
  ดาวน์โหลดเอกสาร   แนวทางการจัดทำระเบียบ/ข้อบังคับขององค์การมหาชนว่าด้วยการบริหารงานบุคคล   
  ดาวน์โหลดเอกสาร   หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน  
  ดาวน์โหลดเอกสาร   หลักเกณฑ์การสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการองค์การมหาชน และผู้อำนวยการองค์การมหาชน   
  ดาวน์โหลดเอกสาร   หลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบองค์การมหาชน