หน้าหลัก | ติดต่อกองกิจการองค์การมหาชนฯ | เชื่อมโยงเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547 ในส่วนของการกำหนดกรอบวงเงินรวมสำหรับค่าใชจ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน
...
ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญา คดีเพ่ง และคดีปกครอง (แนวทางในการดำเนินคดีของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ)
ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญา คดีเพ่ง และคดีปกครอง (แนวทางในการดำเนินคดีของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐ...

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร   คู่มือการประเมินผลองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ดาวน์โหลดเอกสาร  หนังสือเวียน เรื่อง การประเมินผลองค์การมหาชนแลผู้อำนวยการองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ดาวน์โหลดเอกสาร   แบบฟอร์มรายงานการประเมินผลองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชนตามาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ไฟล์ Word) 
ดาวน์โหลดเอกสาร   รายละเอียดตัวชี้วัดบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไฟล์ PPT) 
ดาวน์โหลดเอกสาร   แบบฟอร์มข้อเสนอตัวชี้วัดขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไฟล์ PPT) 
ดาวน์โหลดเอกสาร   พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
ดาวน์โหลดเอกสาร แนวทางการประเมินองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร  แนวทางการจัดทำระเบียบ/ข้อบังคับขององค์การมหาชนว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
ดาวน์โหลดเอกสาร มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการบริหารองค์การมหาชน และขอจัดกลุ่มองค์การมหาชน 
    เอกสารประกอบมติคณะรัฐมนตรี - กรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน 
ดาวน์โหลดเอกสาร มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แนวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน 
    เอกสารประกอบมติคณะรัฐมนตรี - แนวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน