หน้าหลัก | ติดต่อกองกิจการองค์การมหาชนฯ | เชื่อมโยงเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  

องค์การมหาชน ที่จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาตาม พ.ร.บ. 2542


ลำดับ ชื่อย่อ (ไทย) ชื่อย่อ (ENG) ชื่อหน่วยงาน รัฐมนตรี ผู้รักษาการ วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1 พอช. CODI สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
Community Organizations Development Institute
รมว.พม. 27 ก.ค. 2543
2 MWIT โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
Mahidol Wittayanusorn School
รมว.ศธ. 25 ส.ค. 2543
3 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
Banphaeo Hospital
รมว.สธ. 11 ก.ย. 2543
4 สทอภ. GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
Geo – Informatics and Space Technology Development Agency
รมว.วท. 2 พ.ย. 2543
5 สมศ. ONESQA สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
The Office for National Education Standards and Quality Assessment
นรม. 3 พ.ย. 2543
6 ศมส. SAC ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
รมว.วธ. 15 พ.ย. 2543
7 สคพ. ITD สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
The International Institute for Trade and Development
รมว.ศธ. 30 พ.ค. 2544
8 สสปน. TCEB สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
https://www.businesseventsthailand.com/
นรม. 27 ก.ย. 2545
9 สวก. ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
Agricultural Research Development Agency
รมว.กษ. 14 มี.ค. 2546
10 สบพน. EFAI สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)
The Energy Fund Administration Institute
รมว.พน. 26 มี.ค. 2546
11 อพท. DASTA องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
Designated Areas for Sustainable Tourism Administration
นรม. 2 มิ.ย. 2546
12 สอซช. SIPA สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Software Industry Promotion Agency
รมว.ทก. 23 ก.ย. 2546
13 ศ.ศ.ป. SACICT ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand
รมว.พณ. 31 ต.ค. 2546
14 สวอ. GIT สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
The Gem and Jewelry Institute of Thailand
รมว.พณ. 31 ธ.ค. 2546
15 สบร. OKMD สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
Office of Knowledge Management and Development
นรม. 4 พ.ค. 2547
16 สพพ. NEDA สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Agency
รมว.กค. 16 พ.ค. 2548
17 สทศ. NIETS สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
National Institute of Educational Testing Service
รมว.ศธ. 2 ก.ย. 2548
18 สวพส. HRDI สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
Highland Research and Development Institute
รมว.กษ. 14 ต.ค. 2548
19 สทน. TINT สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Thailand Institute of Nuclear Technology
รมว.วท. 20 เม.ย. 2549
20 อบก. TGO องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
Thailand Greenhouse Gas Management Organization
รมว.ทส. 6 ก.ค. 2550
21 สพภ. BEDO สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
Biodiversity – Based Economy Development
รมว.ทส. 16 ก.ค. 2550
22 สซ. SLRI สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
Synchrotron Light Research Institute
รมว.วท. 19 ก.ย. 2551
23 สสนก. HAII สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
Hydro and Agro Informatics Institute
รมว.วท. 31 ธ.ค. 2551
24 สดร. NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
National Astronomical Research Institute of Thailand
รมว.วท. 31 ธ.ค. 2551
25 สทป. DTI สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
Defence Technology Institute
รมว.กห. 31 ธ.ค. 2551
26 พกฉ. GOJUMAO สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
The Golden Jubilee Museum of Agriculture Office
รมว.กษ. 22 มิ.ย. 2552
27 สรพ. HAI สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
The Healthcare Accreditation Institute
รมว.สธ. 22 มิ.ย. 2552
28 หภ. FA หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
Film Archive
รมว.วธ. 22 มิ.ย. 2552
29 สนช. NIA สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
National Innovation Agency
รมว.วท. 1 ก.ย. 2552
30 สพร. DGA สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
Electronic Government Agency
นรม. 21 ก.พ. 2554
31 สพธอ. ETDA สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
Electronic Transactions Development Agency
รมว.ทก. 21 ก.พ. 2554
32 สคช. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
นรม. 31 มี.ค. 2554
33 บจธ. LABAI สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
The Land Bank Administration Institute
นรม. 10 พ.ค. 2554
34 ศลช. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
รมว.วท. 27 พ.ค. 2554
35 ศคธ. MPC ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
Moral Promotion Center
รมว.วธ. 9 มิ.ย. 2554
36 สธท. TIJ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
Thailand Institute of Justice
รมว.ยธ. 13 มิ.ย. 2554
37 สวช. NVI สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
National Vaccine Institute (Public Organization)
รมว.สธ. 10 ส.ค. 2555
38 สพค. PDA สำนักงานพัฒนาพิงคนคร
Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)
11 ก.พ. 2556
39 สสปท. TOSH สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)
Thailand Institute of Occupational Safety and Health (Public Organization)
รมว.รง 21 พ.ค. 2558
396 สศส. CEA สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
Creative Economy Agency (Public Organization)
นรม. 13 ส.ค. 2018