สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

แชร์หน้านี้

National Vaccine Institute (Public Organization)

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

1. บริหารจัดการเพื่อการบูรณาการและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอสำหรับที่จะใช้ทั้งในสถานการณ์ปกติและในสถานการณ์ฉุกเฉิน

3. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ

4. สร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน และประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

5. เป็นศูนย์พัฒนาข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการพัฒนาวัคซีน

6. ให้บริการทางวิชาการ และฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศ

ประธานกรรมการ/กรรมการ

1. นายธวัช สุนทราจารย์
2. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3. อธิบดีกรมควบคุมโรค
4. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
5. นายมานิต ธีระตันติกานนท์
6. นายศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์
7. นายประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์
8. นายประเสริฐ เอื้อวรากุล
9. นางสาวยุพิน ลาวัณย์ประเสริฐ
10. นางสาวกุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
11. ผู้อำนวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง


พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2555

คำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

  คำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  คำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

  รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รัฐมนตรีรักษาการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ผู้อำนวยการ

ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ

สถานที่ติดต่อ