เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา

แชร์หน้านี้

ข้อมูลสำคัญ เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา

พ.ศ. 2560
  FAQ หลักเกณฑ์ 5-8
6. แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ
5. หลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
4. หลักเกณฑ์การสรรหาประธานกรรมการ
3. หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ
1. กำหนดการประชุมประธานบอร์ด 4 สค 60
2. PPT สัมมนาประธานบอร์ด ขึ้นเว็บ
1 PPT ประกอบการประชุมประธานคณะกรรมการองค์การมหาชน
แบบเอกสารกรอกข้อมูลกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายบุคลากร
คู่มือการใช้งานระบบ E SAR CARD 2560
แนวทางและวิธีปฏิบัติการจัดส่งและรายงานประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์
แนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดย่อยที่ 2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์
การประชุมชี้แจง เรื่อง การดำเนินการตามแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
ตัวอย่างรายงาน องค์การมหาชน PA60
PPT การชี้แจงแนวทางการประเมินผลองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
  Power Point ประกอบการประชุมชี้แจงกรอบการประเมินองค์การมหาชน 2560
ขั้นตอนการแก้ไข พรฎ. จัดตั้ง
คำถามที่พบบ่อย เรื่อง การนับกรรมการ
คำถามที่พบบ่อย
ตัวอย่างการแก้ไข พรฎ.จัดตั้ง สธท.
PPT การประหยัดพลังงาน
พรบ องค์การมหาชน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
การประหยัดน้ำ
ความแตกต่างจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจขององค์การมหาชน
แนวทางการดำเนินการตาม พรบ po ฉบับ 2
ชี้แจง พรบ po ฉบับ 2
แบบตอบรับ po
แบบตอบรับประธานกรรมการ
กำหนดการประชุมชี้แจง พรบ po ฉบับ 2 พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
  แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัด 2558
แบบฟอร์มคำรับรอง 2558
กรอบการประเมินผล 2558
พ.ศ. 2557
  แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัด 57
แนวปฏิบัติหลังยุบสภา
ตัวชี้วัดบังคับ 57
แบบฟอร์มคำรับรอง 57
พ.ศ. 2556
  การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การมหาชน (12 กันยายน 2556)
แบบฟอร์มคำรับรอง 57 (เอกสารประกอบการประชุมชีแจงกรอบการประเมินผล ปี 57)
การพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการองค์การมหาชน (16 กันยายน 2556)
กรอบการประเมินผลองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (29 สิงหาคม 2556)
สรุปแนวทางและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับองค์การมหาชน นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 (29 สิงหาคม 2556)
เทคนิคการกำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน (29 สิงหาคม 2556)
แบบตอบรับการประชุมประธานบอร์ด 21 มิย 56
กำหนดการประชุมประธานบอร์ด 21 มิย 56
คู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ
แนวทางการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ
Power Point ประกอบการอบรมระบบรายงานผลฯ ไฟล์ที่ 2
Power Point ประกอบการอบรมระบบรายงานผลฯ
คู่มือการใช้งานระบบรายงานผลฯ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : แบบคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
กำหนดการประชุม E Sar Card ระบบใหม่
เชิญประชุมอบรม R sar card ระบบใหม่
พ.ศ. 2555
  แบบตอบรับการประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผล 56
กำหนดการประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผล 56
แบบตอบรับ
กำหนดการประชุม
เอกสารประกอบการประชุมแนวทางการตรวจประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555) update 2 มี.ค. 55
พ.ศ. 2554
  การประชุมระหว่าง อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชน – ผู้อำนวยการองค์การมหาชน – ผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. (ที่ 5 กันยายน 2554)