แนวทางการกำหนดเครื่องแบบพิธีการ (เครื่องแบบปกติขาว) ของผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างขององค์การมหาชน

แชร์หน้านี้

สำนักงาน ก.พ.ร. มีหนังสือเวียน ที่ 1200/ว10 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562  แจ้ง เรื่อง แนวทางการกำหนดเครื่องแบบพิธีการ (เครื่องแบบปกติขาว) ของผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างขององค์การมหาชน 

ด้วยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562  มีมติเห็นควรให้วางแนวทางการกำหนดเครื่องแบบพิธีการ (เครื่องแบบปกติขาว) ของผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างขององค์การมหาชน เป็นแนวทางที่เป็นคำแนะนำให้องค์การมหาชนนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม เพื่อปฏิบัติให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นมาตรฐานเดียวกันของหน่วยงานของรัฐประเภทองค์การมหาชน

ดาวน์โหลด

แนวทางการกำหนดเครื่องแบบพิธีการ (เครื่องแบบปกติขาว) ของผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างขององค์การมหาชน