การประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะกรรมการองค์การมหาชน และ อ.กพม.

แชร์หน้านี้สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดจัดการประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะกรรมการองค์การมหาชน และ อ.กพม. ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 09.30-14.00 น. ณ ห้องจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการองค์การมหาชนเกี่ยวกับการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 5/8 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแนวทางการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลด

กำหนดการประชุม