ผลการพิจารณาจัดกลุ่มองค์การมหาชน

แชร์หน้านี้กพม. ในการประชุมครั้งที่ 2-2562 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562  พิจารณาการจัดกลุ่มองค์การมหาชน จำนวน 3 แห่ง
ได้แก่ 1) สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  2) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  และ 3) สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 

และหนังสือแจ้งแนวทางการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีขององค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
1) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ 2) สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่งคงปลอดภัยไซเบอร์