ตอบข้อหารือ ปี พ.ศ. 2563

แชร์หน้านี้

ตอบข้อหารือ ปี พ.ศ. 2563

2563 2562 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2552 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 - 2544


ข้อหารือ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา และอนุกรรมการองค์การมหาชน

ลำดับเรื่องข้อหารือหนังสือตอบ
1.แนวทางการกำหนดวงเงินค่าตอบแทนของผู้อำนวยการ กรณี ต่อวาระการดำรงตำแหน่ง (กรณี สบร.)
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
2. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนผันแปร/ค่าตอบแทนพิเศษให้กับรองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด


ข้อหารือ เรื่อง การสรรหาประธานกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการ และผู้อำนวยการองค์การมหาชน

ลำดับเรื่องข้อหารือหนังสือตอบ
1.ข้อหารือองค์ประกอบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด

ข้อหารือ เรื่อง ระเบียบ/ข้อบังคับขององค์การมหาชน

ลำดับเรื่องข้อหารือหนังสือตอบ
1.การแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด

ข้อหารือ เรื่อง การประเมินผลองค์การมหาชน

ลำดับเรื่องข้อหารือหนังสือตอบ
1. ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรอิสระ องค์การมหาชน และกองทุน กรณีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด

ข้อหารือ เรื่อง การจัดกลุ่มองค์การมหาชน

ลำดับเรื่องข้อหารือหนังสือตอบ
1.การขอปรับกลุ่มศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และการปรับเพิ่มอัตรากำลัง
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
2.การขอปรับกลุ่มสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ กับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
 ดาวน์โหลด
  ดาวน์โหลด


ข้อหารือ เรื่อง การขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน

ลำดับเรื่องข้อหารือหนังสือตอบ
1. การขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร กรณี คุรุสภา 
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
2.การขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร กรณี สวทช. 
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด


ข้อหารือ เรื่อง คณะกรรมการตรวจสอบองค์การมหาชน 

ลำดับเรื่องข้อหารือหนังสือตอบ

ข้อหารือ เรื่อง การประเมินผลองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ

ลำดับเรื่องข้อหารือหนังสือตอบ