การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ครั้งที่ 3/2563

แชร์หน้านี้


การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ครั้งที่ 3/2563

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ครั้งที่ 3/2563 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร. และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการประชุม  ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยได้มีการพิจารณาในประเด็นต่างๆ ได้แก่ แนวทางการทบทวนกรอบอัตรากำลังขององค์การมหาชน กรอบการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเกณฑ์การคัดเลือกองค์การมหาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ข้อหารือเกี่ยวกับการกำหนดใช้เครื่องแบบปกติขาวของผู้ปฏิบัติงานของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ การสรรหาคณะกรรมการองค์การมหาชนกรณีพ้นกำหนดระยะเวลา 150 วัน ของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) การขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน การขอทบทวนร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวมทั้ง แนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานด้านวัคซีนให้แก่ภาคเอกชน กรณีสถาบันวัคซีนแห่งชาติ