ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การเปิดเผยการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐให้สื่อมวลชนเพื่อประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2562

แชร์หน้านี้


คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ออกประกาศ 
เรื่อง  การเปิดเผยการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐให้สื่อมวลชน เพื่อประโยชนในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ พ.ศ.  2562 โดยกำหนดครอบคลุมถึงองค์การมหาชนให้ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวด้วย


ดาวน์โหลด
ประกาศ เรื่อง  การเปิดเผยการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐให้สื่อมวลชน เพื่อประโยชนในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ พ.ศ.  2562