การประเมินหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะที่ถูกจำแนกให้ถือว่าเป็นองค์การมหาชน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552 และผู้อำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แชร์หน้านี้


การประเมินหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะที่ถูกจำแนกให้ถือว่าเป็นองค์การมหาชน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  20 ตุลาคม  2552 และผู้อำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2562
1. หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว23 ลงวันที่ 13 กันยายน 2561
2. แนวทางการประเมินฯ
3. แบบฟอร์มรายงานการประเมินฯ 
(word)