แนวทางการร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

แชร์หน้านี้


กระทรวงการคลัง มีหนังสือแจ้ง เรื่อง แนวทางการร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
เพื่อสรุปแนวทางปฎิบัติในการพิจารณาว่า กรณีใดสมควรที่จะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ดังนี้

1. กรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโครงการที่ดำเนินการโดยใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
2. กรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
3. กรณีความเสียหายที่เกิดจากการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัด 
4. กรณีการดำเนินโครงการที่ได้รับมอบหมายจจากคณะรัฐมนตรี
5. กรณีความรับผิดตามสัญญา

(รายละเอียดตามไฟล์ดาวน์โหลด)

ดาวน์โหลด
แนวทางการร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด