แนวทางจัดทำข้อบังคับขององค์การมหาชนว่าด้วยการเงิน การบัญชี และงบประมาณ

แชร์หน้านี้


คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ได้เห็นชอบแนวทางจัดทำข้อบังคับขององค์การมหาชนว่าด้วยการเงิน การบัญชี และงบประมาณ เพื่ออำนวยความสะดวกให้องค์การมหาชนนำไปเป็นใช้เป็นตัวอย่างในการกำหนดข้อบังคับว่าด้วยการเงินขององค์การมหาชนให้มีความรัดกุม และเหมาะสม โดยองค์ประกอบของแนวทางฯ แบ่งออกได้เป็น 4 หมวด ดังนี้

หมวด 1 - ทุน รายได้ และทรััพย์สิน
หมวด 2 - การเงิน
              ส่วนที่ 1 - ใบเสร็จรับเงิน
              ส่วนที่ 2 - การรับเงิน
              ส่วนที่ 3 - การเก็บรักษาเงิน
              ส่วนที่ 4 - การจ่ายเงิน
              ส่วนที่ 5 - การจ่ายเงินยืมและเงินสดย่อย
หมวด 3 - การบัญชี
หมวด 4 - งบประมาณ

(รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด)
(คณะกรรมการองค์การมหาชนโปรดพิจารณานําไปปรับใช้ตามอํานาจหน้าที่ในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

ดาวน์โหลด