การสัมมนาประธานคณะกรรมการองค์การมหาชน

แชร์หน้านี้


           วันที่ 5 กันยายน 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมสัมมนาประธานกรรมการองค์การมหาชน เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2)         พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน โดยมีนายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน กล่าวเปิดงานพร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณองค์การมหาชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 ให้แก่ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
           นอกจากนี้ได้มีการอภิปรายโดยนายสุรพล นิติไกรพจน์ ประธาน อ.กพม. ในประเด็นต่างๆ  ได้แก่ การกำหนดกรอบวงเงินรวมสำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสำหรับองค์การมหาชน รายงานการประเมินองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และการประเมินองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแนวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน ทั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอเเนะจากองค์การมหาชนที่มาเข้าร่วมการประชุมอีกด้วย