ที่ นร 0504/7797 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2549

แชร์หน้านี้

เรื่อง การดำเนินงานของสำนักงานกำกับระบบ GFMIS และโครงการเร่งด่วน


การดำเนินงานของสำนักงานกำกับระบบ GFMIS และโครงการเร่งด่วน ไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงาน ก.พ. ได้เสนอความเห็นมาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

ดาวน์โหลดเอกสาร