ที่ นร 0504/7484 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2549

แชร์หน้านี้

เรื่อง การแปลงสภาพกองโรงพิมพ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และสถาบันส่งเสริมการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU)

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้เสนอเรื่องการแปลงสภาพกองโรงพิมพ์ เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU)

ดาวน์โหลดเอกสาร