ที่ นร 0504/170 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2548

แชร์หน้านี้

เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างกรมประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 7 (ฝ่ายกฎหมาย พลังงานระบบราชการและการประชาสัมพันธ์) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี(นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานกรรมการ

ดาวน์โหลดเอกสาร