ที่ นร 0506/5585 ลงวันที่ 3 เมษายน 2550

แชร์หน้านี้

เรื่อง หลักการจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐ

กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงบประมาณ และสำนัก ก.พ. ได้เสนอความเห็นเพื่อประกอบหลักการจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐ

ดาวน์โหลดเอกสาร