ที่ นร 0506/20036 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2552

แชร์หน้านี้

เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหาร

การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหาร กระทรวงการคลัง กระทรวงเษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงบประมาณได้เสนอความเห็นมาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี


ดาวน์โหลดเอกสาร