สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

แชร์หน้านี้


          สำนักงาน ก.พ.ร. ขอส่งเอกสารสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ซึ่งจะประกอบไปด้วยเรื่อง หลักการตามพระราชบัญญัติ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อจัดจ้าง หลักการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบ การทำสัญญา

การบริหารสัญญา การเลิกสัญญา เป็นต้น เพื่อใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนต่อไป 


ดาวน์โหลด