การจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา

แชร์หน้านี้

การจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา

           

             คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เห็นชอบในหลักการให้หน่วยงานราชการไทยพิจารณาจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา (ภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ) 
ตามที่กระทรวงต่างประเทศเสนอ โดยให้สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนด

             แผนการดำเนินงานและดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ให้เร่งดำเนินการสำหรับเอกสารราชการที่ประชาชนต้องใช้ในชีวิตประจำวัน และเอกสารที่เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2560 สำหรับเอกสารราชการอื่น ๆ ให้พิจารณาดำเนินการตามลำดับความสำคัญ ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในปี 2564  และให้รวบรวมผลการดำเนินงานและรายงานต่อนายกรัฐมนตรี ทุก 6 เดือน