มติครม. เกี่ยวกับองค์การมหาชน

แชร์หน้านี้

พ.ศ. 2561

                             เอกสารประกอบมติคณะรัฐมนตรี - แนวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน

พ.ศ. 2560

              หลักเกณฑ์การสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการองค์การมหาชน และผู้อำนวยการองค์การมหาชน
     
         หลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบองค์การมหาชน

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2549

พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2547

พ.ศ. 2546