เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา

แชร์หน้านี้

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา

FAQ หลักเกณฑ์ 5-8

1. กำหนดการประชุมประธานบอร์ด 4 สค 60

4. หลักเกณฑ์การสรรหาประธานกรรมการ

5. หลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

6. แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ

1 PPT ประกอบการประชุมประธานคณะกรรมการองค์การมหาชน

2. PPT สัมมนาประธานบอร์ด ขึ้นเว็บ

แบบเอกสารกรอกข้อมูลกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายบุคลากร

คู่มือการใช้งานระบบ E SAR CARD 2560

แนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดย่อยที่ 2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์

การประชุมชี้แจง เรื่อง การดำเนินการตามแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

ตัวอย่างรายงาน องค์การมหาชน PA60

PPT การชี้แจงแนวทางการประเมินผลองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560