หน้าหลัก | ติดต่อกองกิจการองค์การมหาชนฯ | เชื่อมโยงเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  

กองกิจการองค์การมหาชนฯ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 24 มี.ค. 2018 เปิดอ่าน 3445 ครั้ง
Share

รายชื่อเจ้าหน้าที่กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น

 ชื่อ - นามสกุล
 ตำแหน่ง   โทรศัพท์      โทรสาร  อีเมล์   
1. นางศิริพร  วัยวัฒนะ                             

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ รักษาราชการแทน ผอ.กองกิจการองค์การมหาชนฯ 

 02-356-9967 02-356-9910               siriporn.w@opdc.go.th
2. นางสาวอโนมา  จัตตารีส์ 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ    02-356-9999 # 8984 02-356-9910   anoma@opdc.go.th
3. นางสาวสุณี มักผล

 นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการ  02-356-9999 # 8878                            02-356-9910   sunee@opdc.go.th
4. นางสาวภัทรอาภา  จินดาวงศ์

 นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการ  02-356-9999 # 8915 02-356-9910  phattaraarpa@opdc.go.th
5. นายธนกิจ  สถาพรอานนท์ 

 นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการ  02-356-9999 # 8805 02-356-9910  thanakit@opdc.go.th
6. นางสาววรรณมาศ  น้อยสุวรรณ  

 นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ   02-356-9999 #  8940 02-356-9910   
7. นางสาวณิชชา กันต์ปานนท์       
                             
 นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ  02-356-9999 # 8875 02-356-9910       nicha.k@opdc.go.th
8. นางสาววันวิสา  ศรีพัฒนกุล

 นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ  02-356-9999 # 8898 02-356-9910  wanwisa.s@opdc.go.th