มหาวิทยาลัย

แชร์หน้านี้

ลำดับ ชื่อหน่วยงาน พรบ. จัดตั้ง เว็บไซต์ วันที่ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา
1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ลิงก์ ลิงก์ 29 ก.ค. 2533
2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ลิงก์ ลิงก์ 7 เม.ย. 2535
3 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ลิงก์ ลิงก์ 1 ต.ค. 2540
4 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ลิงก์ ลิงก์ 1 ต.ค. 2540
5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ลิงก์ ลิงก์ 6 มี.ค. 2541
6 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ลิงก์ ลิงก์ 25 ก.ย. 2541
7 มหาวิทยาลัยมหิดล
ลิงก์ ลิงก์ 16 ต.ค. 2550
8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ลิงก์ ลิงก์ 26 ธ.ค. 2550
9 มหาวิทยาลัยบูรพา
ลิงก์ ลิงก์ 9 ม.ค. 2551
10 มหาวิทยาลัยทักษิณ
ลิงก์ ลิงก์ 5 ก.พ. 2551
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลิงก์ ลิงก์ 6 ก.พ. 2551
12 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลิงก์ ลิงก์ 6 มี.ค. 2551
13 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ลิงก์ ลิงก์ 7 มี.ค. 2551
14 มหาวิทยาลัยพะเยา
ลิงก์ ลิงก์ 12 ก.ค. 2553
15 มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
ลิงก์ ลิงก์ 12 พ.ย. 2553
16 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ลิงก์ ลิงก์ 25 พ.ค. 2555
17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ลิงก์ ลิงก์ 17 พ.ค. 2558
18 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ลิงก์ ลิงก์ 17 พ.ค. 2558
19 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ลิงก์ ลิงก์ 17 ก.ค. 2558
20 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ลิงก์ ลิงก์ 17 ก.ค. 2558
21 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ลิงก์ ลิงก์
19 ม.ค. 2559
22 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ลิงก์ ลิงก์
21 เม.ย. 2559
23 มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลิงก์ ลิงก์
2 มิ.ย. 2559
24
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลิงก์ ลิงก์
21 มิ.ย. 2559