มหาวิทยาลัย

แชร์หน้านี้

ลำดับ ชื่อหน่วยงาน พรบ. จัดตั้ง เว็บไซต์ วันที่ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา
1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด
29 ก.ค. 2533
2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด
7 เม.ย. 2535
3 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด
1 ต.ค. 2540
4 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

1 ต.ค. 2540
5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

6 มี.ค. 2541
6 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
25 ก.ย. 2541
7 มหาวิทยาลัยมหิดล

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด
16 ต.ค. 2550
8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
26 ธ.ค. 2550
9 มหาวิทยาลัยบูรพา

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด
9 ม.ค. 2551
10 มหาวิทยาลัยทักษิณ

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด
5 ก.พ. 2551
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

6 ก.พ. 2551
12 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

6 มี.ค. 2551
13 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
7 มี.ค. 2551
14 มหาวิทยาลัยพะเยา
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
12 ก.ค. 2553
15 มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
12 พ.ย. 2553
16 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
25 พ.ค. 2555
17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
17 พ.ค. 2558
18 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

17 พ.ค. 2558
19 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
17 ก.ค. 2558
20 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
17 ก.ค. 2558
21 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
19 ม.ค. 2559
22 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
21 เม.ย. 2559
23 มหาวิทยาลัยศิลปากร
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
2 มิ.ย. 2559
24
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
21 มิ.ย. 2559
25สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด25 ธ.ค. 2559
26มหาวิทยาลัยแม่โจ้ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
5 เม.ย. 2560
27สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
13 ส.ค. 2561
28สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
16 เม.ษ. 2562