การส่งเสริมจริยธรรมสำหรับองค์การมหาชน

แชร์หน้านี้


1. เอกสารประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การส่งเสริมจริยธรรมสำหรับองค์การมหาชน” เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566  
ดาวน์โหลด
2. หนังสือเวียน/ระเบียบ เกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมสำหรับองค์การมหาชน 

2.1 หนังสือที่ นร (กมจ) 1019/ว3 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แนวทางการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมให้ครอบคลุมถึงกรรมการ  
ดาวน์โหลด
2.2 หนังสือที่ นร 1200/ว7 ลงวันที่ 12 เมษายน 2565 เรื่อง ประมวลจริยธรรมสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานองค์การมหาชน  
ดาวน์โหลด
2.3 หนังสือที่ นร (กมจ) 1019/ว13 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เรื่อง แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมตามยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ  
ดาวน์โหลด
2.4 หนังสือที่ นร 1200/ว2 ลงวันที่ 20 มกราคม 2566 เรื่อง ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม : กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานองค์การมหาชน  
ดาวน์โหลด
2.5 หนังสือที่ นร 1200/ว39 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2566 เรื่อง มาตรการการดำเนินการกรณีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององค์การมหาชน  
ดาวน์โหลด
2.6 ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรม พ.ศ. 2565   
ดาวน์โหลด
3. สรุปประเด็นคำถาม  
ดาวน์โหลด
4. วิดีโอการประชุม  
ดาวน์โหลด