พระราชกฤษฏีกาจัดตั้งองค์การมหาชน

แชร์หน้านี้


หน่วยงาน
ดาวน์โหลดเอกสาร
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน)

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546

12

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546

13

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน)

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
 (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2560

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
 พ.ศ.
2546

14

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน)

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
 (องค์การมหาชน) พ.ศ.
2546
15

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน)

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
 (องค์การมหาชน) (ฉบับที่
3) พ.ศ. 2561

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
 (องค์การมหาชน) (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2553

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
 (องค์การมหาชน) พ.ศ.
2547

16

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน(องค์การมหาชน)

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548
17

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
 (องค์การมหาชน) พ.ศ.
2548

18

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
 (ฉบับที่
3) พ.ศ. 2560

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
 (องค์การมหาชน) (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2552

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
 (องค์การมหาชน) พ.ศ.
2548

19

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
 (องค์การมหาชน) (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2561

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
 (องค์การมหาชน) พ.ศ.
2549

20

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
 (องค์การมหาชน) พ.ศ.
2550

21

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)

พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
 (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕0

22

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน)

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2551

23

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน)

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
 (องค์การมหาชน) พ.ศ.
2551

24

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
 (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2551

25สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
 (องค์การมหาชน) พ.ศ.
2551

26

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(องค์การมหาชน)

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) พ.ศ.
2552

27

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน)

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
 พ.ศ.
2552

28

หอภาพยนตร์(องค์การมหาชน)

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552
29

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน)

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552
30

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)


พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
 พ.ศ.
2561

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
 พ.ศ.
2554

31

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 (องค์การมหาชน) พ.ศ.
2554

32

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554
33

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน)

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
 พ.ศ.
2554

34

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
 พ.ศ.
2554

35

ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554
36สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
 พ.ศ.
2554

37

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ(องค์การมหาชน)

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2555
38สำนักงานพัฒนาพิงคนครพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2556
39

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ.
2558

40

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 (องค์การมหาชน) พ.ศ.
2561