พระราชกฤษฏีกาจัดตั้งองค์การมหาชน

แชร์หน้านี้


หน่วยงาน
ดาวน์โหลดเอกสาร
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน)

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546
12

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546

13

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน)

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546

14

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน)

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
 (องค์การมหาชน) พ.ศ.
2546
15

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน)

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
 (องค์การมหาชน) (ฉบับที่
3) พ.ศ. 2561
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
 (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
 (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2547

16

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน(องค์การมหาชน)

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548
17

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
 (องค์การมหาชน) พ.ศ.
2548
18

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
 (ฉบับที่
3) พ.ศ. 2560
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
 (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
 (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548

19

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
 (องค์การมหาชน) (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2561
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
 (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2549

20

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
 (องค์การมหาชน) พ.ศ.
2550
21

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) พ.ศ.๒๕๕0

22

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน)

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2551

23

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน)

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
 (องค์การมหาชน) พ.ศ.
2551
24

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
 (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2551
25สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
 (องค์การมหาชน) พ.ศ.
2551
26

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(องค์การมหาชน)

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552

27

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน)

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552

28

หอภาพยนตร์(องค์การมหาชน)

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552
29

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน)

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552

30

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)


พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554

31

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 (องค์การมหาชน) พ.ศ.
2554
32

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554

33

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน)

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554

34

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554

35

ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554

36สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554

37

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ(องค์การมหาชน)

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2555

38สำนักงานพัฒนาพิงคนคร

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2556

39

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2558

40

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 (องค์การมหาชน) พ.ศ.
2561