การประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน

แชร์หน้านี้

ที่เรื่องเอกสาร
6

NEW  ปฏิทินการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชนฉบับปรับปรุง

ดาวน์โหลด
5สรุปประเด็นคำถาม-คำตอบเกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลด
4

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566
เวลา 10.30-12.00 น. 

วิดีโอการประชุม

4.1  เอกสาร Powerpoint ประกอบการนำเสนอ
      (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 10.30 น) 

      4.1.1  เอกสาร Powerpoint ประกอบการนำเสนอ (ฉบับปรับปรุง วันที่ 10 สิงหาคม 2566)


4.2 บันทึกข้อตกลงการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน
      (อ.กพม. ในการประชุมครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 มีมติเห็นชอบบันทึกข้อตกลงฯ)

4.3 แนวทางการดำเนินการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน
Youtube

ดาวน์โหลดเอกสาร 4.1

ดาวน์โหลดเอกสาร 4.1.1   

ดาวน์โหลดเอกสาร 4.2


ดาวน์โหลดเอกสาร 4.3

3
สรุปประเด็นคำถาม-คำตอบกิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกข้อตกลงการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 
ดาวน์โหลด
2

NEW ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกข้อตกลงการประเมินความคุ้มค่าเพื่อการพัฒนาองค์การมหาชน ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2566
ประกอบด้วย

2.1 บันทึกข้อตกลงการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน (ฉบับยังไม่ลงนาม) (กำหนดส่งภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566)

2.2 เอกสารประกอบท้ายบันทึกข้อตกลงฯ (องค์การมหาชนจัดทำรายละเอียดและส่งให้กับสำนักงาน ก.พ.ร. ตามกำหนด) ดังนี้
      1) เอกสารประกอบ 1 รายละเอียดภารกิจและวิสัยทัศน์ขององค์การมหาชน ได้แก่ วัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์การมหาชน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย/เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ (กำหนดส่งภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566)
      2) เอกสารประกอบ 2 รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบแนวทางการประเมินความคุ้มค่าเพื่อการพัฒนาองค์การมหาชน ได้แก่ น้ำหนัก เป้าหมาย ข้อมูลพื้นฐาน เกณฑ์การให้คะแนน (กำหนดส่งภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566)
      3) เอกสารประกอบ 3 แผนภาพห่วงโซ่ผลการดำเนินงาน (result chain) ขององค์การมหาชน ที่แสดงความเชื่อมโยงของปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ (กำหนดส่งภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566)
      4) เอกสารประกอบ 4 รายละเอียดแบบประเมินผล (evaluation matrix) ตามแผนภาพห่วงโซ่ผลการดำเนินงาน (result chain) ขององค์การมหาชน โดยจำแนกเป็น 2 มิติ ได้แก่ ผลลัพธ์และผลกระทบ (กำหนดส่งภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566)
      5) เอกสารประกอบ 5 แผนผังความสัมพันธ์ขององค์การมหาชนในระบบนิเวศ (ecosystem) ที่แสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องในระบบนิเวศตามเป้าหมายการมีอยู่ขององค์การมหาชน (กำหนดส่งภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566)
      6) เอกสารประกอบ 6 คำอธิบายบทบาทขององค์การมหาชนในระบบนิเวศ (ecosystem) (กำหนดส่งภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566)
      7) เอกสารประกอบ 7 ตารางแสดงคำอธิบายประกอบการสร้างคุณค่าขององค์การมหาชนในระบบนิเวศ (ecosystem) ได้แก่ เป้าหมายการมีอยู่ขององค์การมหาชน วัตถุประสงค์จัดตั้งและพันธกิจขององค์การมหาชน แผนงาน/โครงการ/ภารกิจที่จะดำเนินการ ความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น ๆ หน่วยงานเทียบเคียง เหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการซ้ำซ้อน (กำหนดส่งภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566)

ดาวน์โหลด
1เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการจัดทำห่วงโซ่ผลการดำเนินงาน (result chain) และการวิเคราะห์บทบาทขององค์การมหาชนในระบบนิเวศ (ecosystem) เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
ดาวน์โหลด