องค์กร

แชร์หน้านี้

1. วัตถุประสงค์จัดตั้งองค์กร

ลำดับ

เรื่อง

ดาวน์โหลด

1.

2549-463 สทอภ._ขอบเขตวัตถุประสงค์การให้บริการอื่นตามมาตรา 7(3) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สทอภ. พ.ศ. 2543

 

ดาวน์โหลด

2.

2549-600 สพพ._ความเห็นชอบด้วยกฏหมายของบทเฉพาะกาลมาตรา 53 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สพพ. พ.ศ. 2548

 

ดาวน์โหลด

3.

2553-777 อพท._การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

 

ดาวน์โหลด

 

2. การบริหารองค์กร

ลำดับ

เรื่อง

ดาวน์โหลด

1.

2545-493 บ้านแพ้ว_การขยายขอบเขตการดำเนินการของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว โดยเปิดสำนักงานสาขา

 

ดาวน์โหลด

2.

2546-334 บ้านแพ้ว_สถานพยาบาลทึ่ไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล (กรณีการเปิดสำนักงานสาขาของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว)

 

ดาวน์โหลด

3.

2547-110 สทอภ._สถานะของ สทอภ. และการยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498

 

ดาวน์โหลด

4.

2547-117 สสปน._การกำกับดูแลสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

 

ดาวน์โหลด

5.

2551-256 อพท._ปัญหาเกี่ยวกับการปรับปรุงการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (โครงการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี)

 

ดาวน์โหลด 

6.

2551-325 สบร._ปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2547

 

 ดาวน์โหลด

7.

2556-993  สทอภ._การจัดตั้งบริษัทในเครือของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

 

 ดาวน์โหลด

 

3. การโอนกิจการ

ลำดับ

เรื่อง

ดาวน์โหลด

1.

2549-404 สทน._การโอนกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน และเงินงบประมาณ ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปเป็นของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

ดาวน์โหลด

2.

2551-24 สทน._การโอนสัญญาจ้างออกแบบและก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยในโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยนิวเคลียร์แห่งใหม่

 

ดาวน์โหลด

3.

2552-286 สทน._การโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน และเงินงบประมาณเพิ่มเติมตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

ดาวน์โหลด

4.

2554-37 สทน._ใบอนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้พลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูและการเป็นคู่ความร่วมในคดี ในกรณีมีการโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน และเงินงบประมาณของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ไปเป็นของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ดาวน์โหลด

4. การบริหารงานบุคคล

ลำดับ

เรื่อง

ดาวน์โหลด

1.

2556-46 สทอภ._อำนาจบังคับบัญชาผู้ตรวจสอบภายในตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543

 

ดาวน์โหลด

2.

2558-1222 สอซช._การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิด กรณีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐกระทำละเมิด

 

ดาวน์โหลด