คณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (อ.กพม.)

แชร์หน้านี้

นายสุรพล นิติไกรพจน์
ประธานอนุกรรมการ


เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (นางสาวจารุวรรณ เฮงตระกูล)
อนุกรรมการ


เลขาธิการ ก.พ.ร. (นายปกรณ์ นิลประพันธ์)
อนุกรรมการ


ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (นายประภาศ คงเอียด)
อนุกรรมการ


นายเฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
อนุกรรมการ


นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
อนุกรรมการ


นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์
อนุกรรมการ


นางเบญจวรรณ สร่างนิทร
อนุกรรมการ


นายรณภพ ปัทมะดิษ
อนุกรรมการ


นางสีลาภรณ์ บัวสาย
อนุกรรมการ


รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางสาวสุนทรี สุภาสงวน)
อนุกรรมการ


ผู้อำนวยการกองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น (นางศิริพร วัยวัฒนะ)
อนุกรรมการ


เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. (นางสาวภัทรอาภา จินดาวงศ์)
อนุกรรมการ
 คณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (อ.กพม.)