คณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (อ.กพม.)

แชร์หน้านี้

นายสุรพล นิติไกรพจน์
ประธานอนุกรรมการ


เลขาธิการ ก.พ.ร. (นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ)
รองประธานอนุกรรมการ


นายจิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์
อนุกรรมการ
นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์
อนุกรรมการ


นายนพดล เภรีฤกษ์
อนุกรรมการ
นางเบญจวรรณ สร่างนิทร
อนุกรรมการ


นายประสงค์ พูนธเนศ
อนุกรรมการ
นายประสัณห์ เชื้อพานิช
อนุกรรมการ
นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
อนุกรรมการ


นายรณภพ ปัทมะดิษ
อนุกรรมการ


นายศักรินทร์ ภูมิรัตน
อนุกรรมการ
นางสีลาภรณ์ บัวสาย
อนุกรรมการ


นางสาวสุนทรี สุภาสงวน
อนุกรรมการ
รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางสาววิริยา เนตรน้อย)
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้อำนวยการกองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น (นางสาวจิตตา กิตติเสถียรนนท์)
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. (นางสาวสุณี มักผล )
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ