ผู้อำนวยการ

แชร์หน้านี้

1. การแต่งตั้ง คุณสมบัติ และการพ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการ

 ลำดับ 

 เรื่อง 

ดาวน์โหลด

1.

2548-265_สคพ. ตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีอยู่ในความหมายของคำว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นายเกริกไกรฯ จึงขาดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการ

 

ดาวน์โหลด

2.

2552-182_ สซ._มาตรา 34 แห่ง พ..ฎ. จัดตั้ง สซ. ไม่ใช้บังคับกับผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการต้องปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา

 

ดาวน์โหลด

3.

2556-337 _สพภ. คณะอนุกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการมีอำนาจพิจารณาผู้สมัครเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการมีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามหรือไม่

 

ดาวน์โหลด

4.

2556-920-921_ สพพ. นายอรรคศิริฯ สามารถดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สพพ. ต่อไปได้จนครบระยะเวลาตามสัญญาจ้าง

 

ดาวน์โหลด

 

2. อำนาจหน้าที่และการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการ 

ลำดับ

เรื่อง

ดาวน์โหลด

1.

2547-452 _สวอ. การปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ ตามมาตรา 41 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สวอ. พ.ศ 2546 ยังได้รับค่าตอบแทนและประโยชน์อื่นตามอัตราที่กำหนดในระเบียบ และ ผอ. ที่อายุเกินหกสิบปีสามารถอยู่รักษาการต่อไปได้ หากยังสรรหา ผอ. ใหม่ไม่แล้วเสร็จ

 

ดาวน์โหลด

2.

2548-648_ สพพ. การใช้ชื่อดำรงตำแหน่ง กรณีตำแหน่งของผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนฯ ที่มาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สพพ. ใช้ชื่อว่าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ

ดาวน์โหลด

3.

2554-651_ ศลช. ให้ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศฯ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการตาม พรฎ. ศลช. ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง ผอ. ศลช.

 

ดาวน์โหลด

4.

2557-52 _สทอภ. คณะกรรมการบริหาร สทอภ. ไม่อาจพิจารณาอนุมัติให้นายอานนท์ฯ ผู้อำนวยการ สทอภ. ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขาธิการ สกภช. อีกหน้าที่หนึ่งในขณะเดียวกันได้

 

ดาวน์โหลด

5.

2558-1519 _ศลช. อำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการและคณะกรรมการบริหาร ศลช. ในการเจรจาและไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทกับเอกชน

 

ดาวน์โหลด

6.

2559-921_ ระงับการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สมศ. ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 23-2559 และกำหนดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการผู้อำนวยการมีอำนาจหน้าที่ตาม พรฎ. จัดตั้ง

ดาวน์โหลด

 

3. ผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ 

ลำดับ

เรื่อง

ดาวน์โหลด

1.

2559-1519_สอซช. คุณสมบัติเรื่องอายุของผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ย่อมต้องมีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์เช่นเดียวกับผู้อำนวยการฯ

 

ดาวน์โหลด

2.

2560-938 _สอซช. ความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำและการรับเงินค่าตอบแทนของผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการซึ่งมีคุณสมบัติเรื่องอายุขัดกับ พ.ร.ฎ.

 

ดาวน์โหลด