รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

แชร์หน้านี้


หน่วยงาน ปี พ.ศ.
2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559
1 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 1 รายงาน 55 พอช Final Report 56 พอช Final Report 57 พอช final Report 58 -พอช รายงานการประเมินผล 59
2 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รายงานการประเมินผลตามคำรับรอง การปฏิบัติงาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2553 รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 1 รายงาน 55 มหิดล Final Report 56 รร มหิดล Final Report 57 รร มหิดล final Report 58 -มหิดล รายงานการประเมิน มหิดล
3 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) รายงานผลการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รายงานผลการประเมินตามคำรับรองการ ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 1 รายงาน 55 บ้านแพ้ว Final Report 56 รพ บ้านแพ้ว Final Report 57 รพ บ้านแพ้ว final Report 58 -บ้านแพ้ว รายงานการประเมินผล 59
4 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการ ปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ สารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 1 รายงาน 55 สทอภ Final Report 56 สทอภ Final Report 57 สทอภ final Report 58 -สทอภ. รายงานการประเมิน สทอภ.
5 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ การศึกษา (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 1 รายงาน 55 สมศ Final Report 56 สมศ Final Report 57 สมศ final Report 58 -สมศ รายงานการประเมิน สมศ.
6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการ ปฏิบัติงาน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 1 รายงาน 55 ศมส Final Report 56 ศมส Final Report 57 ศมส final Report 58 -ศมส รายงานการประเมิน ศมส.
7 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 1 รายงาน 55 สคพ Final Report 56 สคพ Final Report 57 สคพ final Report 58 -สคพ รายงานการประเมิน สคพ.
8 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 1 รายงาน 55 สสปน รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 Final Report 57 สสปน final Report 58 - สสปน รายงานการประเมิน สสปน.ปี 59
9 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการ ปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 1 รายงาน 55 สวก Final Report 56 สวก Final Report 57 สวก final Report 58 -สวก รายงานการประเมิน สวก.ปี 59
10 สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการ ปฏิบัติงาน สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 1 รายงาน 55 สบพน 1 รายงาน 56 สบพน 1 รายงาน 57 สบพน final Report 58 -สบพน
11 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 1 รายงาน 55 อพท Final Report 56 อพท Final Report 57 อพท

12 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 13 รายงาน 55 ศศป Final Report 56 ศศป Final Report 57 ศศป final Report 58 -ศ.ศ.ป. รายงานการประเมิน ศ.ศ.ป.
13 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 14 รายงาน 55 สวอ Final Report 56 สวอ Final Report 57 สวอ final Report 58 -สวอ รายงานการประเมิน สวอ.
14 สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 15 รายงาน 55 สบร Final Report 56 สบร Final Report 57 สบร

15 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) - รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ เพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 16 รายงาน 55 สพพ Final Report 56 สพพ Final Report 57 สพพ final Report 58 -สพพ รายงานการประเมิน สพพ.
16 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) - - รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รายงานการประเมินผลตาม คำรับรองการปฏิบัติงานของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 17 รายงาน 55 สทศ Final Report 56 สทศ Final Report 57 สทศ final Report 58 -สทศ รายงานการประเมิน สทศ. ปี 59
17 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) - - รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 18 รายงาน 55 สวพส Final Report 56 สวพส Final Report 57 สวพส final Report 58 -สวพส. รายงานการประเมิน สวพส.
18 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) - - - รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 19 รายงาน 55 สทน Final Report 56 สทน Final Report 57 สทน final Report 58 -สทน. รายงานการประเมิน สทน.
19 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) - - - - รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 20 รายงาน 55 อบก Final Report 56 อบก Final Report 57 อบก final Report 58 -อบก. รายงานการประเมิน อบก.
20 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) - - - - รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 21 รายงาน 55 สพภ Final Report 56 สพภ Final Report 57 สพภ final Report 58 -สพภ. รายงานการประเมิน สพภ.
21 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) - - - - - รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 22 รายงาน 55 สซ Final Report 56 สซ Final Report 57 สซ final Report 58 -สซ. รายงานการประเมิน สซ.
22 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) - - - - - - รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 23 รายงาน 55 สสนก Final Report 56 สสนก Final Report 57 สสนก final Report 58 -สสนก. final Report 59 -สสนก.
23 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) - - - - - - รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 24 รายงาน 55 สดร Final Report 56 สดร Final Report 57 สดร final Report 58 -สดร. รายงานการประเมิน สดร.
24 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) - - - - - - - - - - - -
25 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) - - - - - - รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 26 รายงาน 55 พกฉ Final Report 56 พกฉ Final Report 57 พกฉ final Report 58 -พกฉ. รายงานการประเมิน พกฉ.
26 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) - - - - - - รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 27 รายงาน 55 สรพ Final Report 56 สรพ Final Report 57 สรพ final Report 58 -สรพ. รายงานการประเมิน สรพ.
27 หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) - - - - - - รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 28 รายงาน 55 หภ Final Report 56 หภ Final Report 57 หภ final Report 58 -หภ. รายงานการประเมิน หภ.
28 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) - - - - - - รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 29 รายงาน 55 สนช Final Report 56 สนช Final Report 57 สนช final Report 58 -สนช. รายงานการประเมิน สนช.
29 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) - - - - - - - - Final Report 56 สรอ Final Report 57 สรอ final Report 58 -สรอ. รายงานการประเมิน สรอ.
30 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) - - - - - - - - - Final Report 57 สคช final Report 58 -สคช. รายงานการประเมิน สคช.
31 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) - - - - - - - - - - - -
32 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) - - - - - - - - - Final Report 57 Tcels final Report 58 -ศคช. รายงานการประเมิน ศลช.
33 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) - - - - - - - - - Final Report 57 ศคธ final Report 58 -ศคธ. -
34 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) - - - - - - - - - Final Report 57 สธท final Report 58 -สธท. รายงานการประเมิน สธท.
35 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร - - - - - - - - - - - -
36 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) - - - - - - - - - - - -
37 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) - - - - - - - - - - - -