หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับคณะกรรมการองค์การมหาชน

แชร์หน้านี้

เรื่อง เบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการองค์การมหาชน

ลำดับ
เรื่อง
ข้อหารือ

หนังสือตอบ

1การกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการ กรณีสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
2การกำหนดอัตราเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริหาร กรณีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
3การกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการ กรณีสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
4
กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
กรณีสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
5การกำหนดค่าตอบแทนและประโยชน์ต่อค่าตอบแทนอื่นของคณะกรรมการคุรุสถาและะเลขาธิการคุรุสถา
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
6
การกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ที่ปรึกษาพิเศษขององค์การมหาชน กรณีศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
7
การกำหนดเบี้ยประชุมขององค์การมหาชน กรณีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
8
ขอหารือเรื่องการรับเบี้ยประชุม กรณีสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
9
หลักเกณฑ์การกำหนดเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการ กรณีกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
10
ขอชี้แนะเพื่อความชัดเจนในหลักเกณฑ์การกำหนดดอกเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
11
การกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการบริหารองค์การมหาชน กรณีสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
12
การกำหนดเบี้ยประชุมกรรมการ กรณีสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
13
ขอเชิญประชุมสำนักงานบริหารการแปลงสันทรัพย์เป็นทุน (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
14
การพิจารนาแนวทางการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี กรณีสำนักงานบริหารการแปลงสันทรัพย์เป็นทุน (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
15
การกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม และประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการ กรณีองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
16
การขออนุมัติปรับเพิ่มอัตราเบี้ยประชุมกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
17
การจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน (กรรมการโดยตำแหน่ง) กรณีสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
18
ข้อสอบถามค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม กรณีสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
19
ข้อหารือเกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยประชุมแก่กรรมการ กรณีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
20
หลักเกณฑ์การกำหนดเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ กรรมการ  ที่ปรึกษา ประธานอนุกรรมการ 
และอนุกรรมการในคณะกรรมการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ดาวน์โหลด
21
การกำหนดเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2562
-ดาวน์โหลด
22การกำหนดเบี้ยประชุมหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา กรรมการสรรหา
กรรมการประเมินผล และอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558
-
ดาวน์โหลด

เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชน 

ลำดับ
เรื่อง
ข้อหารือ

หนังสือตอบ

1การสรรหาแต่งตั้งผู้อำนวยการ กรณีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
2การสรรหาแต่งตั้งผู้อำนวยการ กรณีสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
3แนวทางการแต่งตั้งผู้อำนวยการให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไปอีกวาระหนึ่ง กรณีโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
4ปัญหาการแต่งตั้งผู้อำนวยการ กรณีสำนักกงานอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ดาวน์โหลด
5การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรณีสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ดาวน์โหลด
6การทบทวนองค์ประกอบในคณะกรรมการ กรณีสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
7
การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรณีสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
8หารือเกี่ยวหารือการสรรหาผู้อำนวยการ กรณีสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
9การสรรหาผู้อำนวยการ กรณีสถาบันแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
10ตัวชี้วัดการสรรหาเลขาธิการ กรณีสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
11การกำหนดหลักเกณฑ์กลางในการสรรหาผู้อำนวยการ กรณีสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ดาวน์โหลด
12คุณสมบัติประธานกรรมการ กรณีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
13สรรหาผู้อำนวยการ กรณีสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
14สรรหาผู้อำนวยการ กรณีสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 
15การดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการ กรณีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 
16การสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการ กรณีสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 
17แนวปฏิบัติในการแต่งตั้งประธานกรรมการชั่วคราว กรณีสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
18แจ้งการครบวาระการดำรงตำแหน่งของผู้อำนวยการ กรณีสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
19การขอยุติการสรรหากรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง กรณีสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
20คุณสมบัติของประธานอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการองค์การมหาชน กรณีศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
(องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
21การดำเนินการในการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง
กรณีสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
22การสรรหาผู้อำนวยการ กรณีสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด ไฟล์ 1

ดาวน์โหลด ไฟล์ 2

23การสรรหาผู้อำนวยการ กรณีศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด ไฟล์ 1

ดาวน์โหลด ไฟล์ 2

24การสรรหาผู้อำนวยการ กรณีสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
25การสรรหาผู้อำนวยการ กรณีสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด ไฟล์ 1

ดาวน์โหลด ไฟล์ 2

26การแต่งตั้งรองผู้อำนวยการ กรณีสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
27แจ้งเหตุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพ้นจากการดำรงตำแหน่ง กรณีสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด
28การสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ กรณีศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
(องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด ไฟล์ที่ 1

ดาวน์โหลด ไฟล์ที่ 2

29แจ้งครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
และการขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรณีสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
30แจ้งครบวาระการดำรงตำแหน่งของผู้อำนวยการ กรณีสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

เรื่อง คณะกรรมการตรวจสอบองค์การมหาชน 

ลำดับ
เรื่อง
ข้อหารือ
หนังสือตอบ
1หลักเกณฑ์ตามมาตรา5/8 (หลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ) กรณีสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
2ตอบข้อหารือหลักเกณฑ์ ม.5/8 (หลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ) กรณีสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
3องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบองค์การมหาชน และค่าตอบแทนผันแปรของผู้อำนวยการองค์การมหาชน
กรณีสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
4แนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบองค์การมหาชน กรณีสำนักงานความร่วมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

เรื่อง การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน 

ลำดับ
เรื่อง
ข้อหารือ
หนังสือตอบ
1ขอให้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร กรณีสำนักกงานอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

ดาวน์โหลด
2กรอบอำนาจให้สัตยาบัน กรณีสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
3การพิจารณาอนุมัติบุคคล กรณีสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
4การปรับปรุงการบริหารงาน กรณีสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
5ขอให้ตรวจสอบ นายไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
6ข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ กรณีศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
7ข้อหารือการให้ผู้อื่นปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด