หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับคณะกรรมการองค์การมหาชน

แชร์หน้านี้

1) เรื่อง เบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการองค์การมหาชน

ลำดับ
เรื่อง
ข้อหารือ

หนังสือตอบ

1การกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการ กรณีสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
2การกำหนดอัตราเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริหาร กรณีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
3การกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการ กรณีสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
4
กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
กรณีสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
5การกำหนดค่าตอบแทนและประโยชน์ต่อค่าตอบแทนอื่นของคณะกรรมการคุรุสถาและะเลขาธิการคุรุสถา
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
6
การกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ที่ปรึกษาพิเศษขององค์การมหาชน กรณีศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
7
การกำหนดเบี้ยประชุมขององค์การมหาชน กรณีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
8
ขอหารือเรื่องการรับเบี้ยประชุม กรณีสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
9
หลักเกณฑ์การกำหนดเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการ กรณีกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
10
ขอชี้แนะเพื่อความชัดเจนในหลักเกณฑ์การกำหนดดอกเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ


11
การกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการบริหารองค์การมหาชน กรณีสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
12
การกำหนดเบี้ยประชุมกรรมการ กรณีสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
13
ขอเชิญประชุมสำนักงานบริหารการแปลงสันทรัพย์เป็นทุน (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
14
การพิจารนาแนวทางการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี กรณีสำนักงานบริหารการแปลงสันทรัพย์เป็นทุน (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
15
การกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม และประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการ กรณีองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
16
การขออนุมัติปรับเพิ่มอัตราเบี้ยประชุมกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
17
การจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน (กรรมการโดยตำแหน่ง) กรณีสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
18
ข้อสอบถามค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม กรณีสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
19
ข้อหารือเกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยประชุมแก่กรรมการ กรณีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
20
หลักเกณฑ์การกำหนดเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ กรรมการ  ที่ปรึกษา ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการในคณะกรรมการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ดาวน์โหลด
21
การกำหนดเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลด
22การกำหนดเบี้ยประชุมหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา กรรมการสรรหา กรรมการประเมินผล และอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558

ดาวน์โหลด
23การกำหนดอัตราเบี้ยประชุมของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 กรณีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด

2) เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการองค์การมหาชน

ลำดับ
เรื่อง
ข้อหารือ

หนังสือตอบ

1การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรณีสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ดาวน์โหลด
2การทบทวนองค์ประกอบในคณะกรรมการ กรณีสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
3
การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรณีสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
4คุณสมบัติประธานกรรมการ กรณีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  
ดาวน์โหลด

5การสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการ กรณีสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 
6การลาออกของประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


7การขอยุติการสรรหากรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง กรณีสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
8คุณสมบัติของประธานอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการองค์การมหาชน กรณีศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
(องค์การมหาชน) 
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
9การดำเนินการในการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง
กรณีสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
10แจ้งเหตุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพ้นจากการดำรงตำแหน่ง กรณีสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด
11
การสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ กรณีศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
(องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด ไฟล์ 1
ดาวน์โหลด ไฟล์ 2

12
แจ้งครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
และการขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรณีสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
13การสรรหาประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ กรณีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
14ร่างระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน พ.ศ. .... กรณีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
15การสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
16แนวทางการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
17สถานภาพของพนักงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
18ขอหารือการนับสัดส่วนและข้อยกเว้นในการสรรหาคณะกรรมการองค์การมหาชน กรณี สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
19การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด

3) เรื่อง คณะกรรมการตรวจสอบองค์การมหาชน 

ลำดับ
เรื่อง
ข้อหารือ
หนังสือตอบ
1หลักเกณฑ์ตามมาตรา5/8 (หลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ) กรณีสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
2ตอบข้อหารือหลักเกณฑ์ ม.5/8 (หลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ) กรณีสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
3องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบองค์การมหาชน และค่าตอบแทนผันแปรของผู้อำนวยการ
องค์การมหาชน กรณีสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
4แนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบองค์การมหาชน กรณีสำนักงานความร่วมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
5ขอความเห็นการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบองค์การมหาชน กรณีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
6ร่างหลักเกณฑ์การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
7การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบองค์การมหาชน กรณี สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด

4) เรื่อง การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน 

ลำดับ
เรื่อง
ข้อหารือ
หนังสือตอบ
1ขอให้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร กรณีสำนักกงานอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

ดาวน์โหลด
2กรอบอำนาจให้สัตยาบัน กรณีสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
3การพิจารณาอนุมัติบุคคลเพื่อเป็นนักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา
กรณีสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
4การปรับปรุงการบริหารงาน กรณีสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

ดาวน์โหลด
5ขอให้ตรวจสอบ นายไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
6ข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ กรณีศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
7ข้อหารือการให้ผู้อื่นปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด