ข้อมูลพื้นฐานองค์การมหาชน

แชร์หน้านี้

องค์การมหาชน ที่จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาตาม พ.ร.บ. 2542

ลำดับ

  ชื่อย่อ (ไทย)

   ชื่อย่อ (ENG)

 ชื่อหน่วยงาน   

รัฐมนตรี

ผู้รักษาการ  

วันที่ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา

1

พอช.

CODI

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
Community Organizations Development Institute

รมว.พม.

27 ก.ค. 2543

2

MWIT

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
Mahidol Wittayanusorn School

รมว.ศธ.

25 ส.ค. 2543

3

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
Banphaeo Hospital

รมว.สธ.

11 ก.ย. 2543

4

สทอภ.

GISTDA

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
Geo – Informatics and Space Technology Development Agency

รมว.วท.

2 พ.ย. 2543

5

สมศ.

ONESQA

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
The Office for National Education Standards and Quality Assessment

นรม.

3 พ.ย. 2543

6

ศมส.

SAC

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

รมว.วธ.

15 พ.ย. 2543

7

สคพ.

ITD

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
The International Institute for Trade and Development

รมว.ศธ.

30 พ.ค. 2544

8

สสปน.

TCEB

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
https://www.businesseventsthailand.com/

นรม.

27 ก.ย. 2545

9

สวก.

ARDA

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
Agricultural Research Development Agency

รมว.กษ.

14 มี.ค. 2546

10

สบพน.

EFAI

สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)
The Energy Fund Administration Institute

รมว.พน.

26 มี.ค. 2546

11

อพท.

DASTA

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
Designated Areas for Sustainable Tourism Administration

นรม.

2 มิ.ย. 2546

12

สอซช.

SIPA

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Software Industry Promotion Agency

รมว.ทก.

23 ก.ย. 2546

13

ศ.ศ.ป.

SACICT

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand

รมว.พณ.

31 ต.ค. 2546

14

สวอ.

GIT

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
The Gem and Jewelry Institute of Thailand

รมว.พณ.

31 ธ.ค. 2546

15

สบร.

OKMD

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
Office of Knowledge Management and Development

นรม.

4 พ.ค. 2547

16

สพพ.

NEDA

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Agency

รมว.กค.

16 พ.ค. 2548

17

สทศ.

NIETS

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
National Institute of Educational Testing Service

รมว.ศธ.

2 ก.ย. 2548

18

สวพส.

HRDI

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
Highland Research and Development Institute

รมว.กษ.

14 ต.ค. 2548

19

สทน.

TINT

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Thailand Institute of Nuclear Technology

รมว.วท.

20 เม.ย. 2549

20

อบก.

TGO

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
Thailand Greenhouse Gas Management Organization

รมว.ทส.

6 ก.ค. 2550

21

สพภ.

BEDO

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
Biodiversity – Based Economy Development

รมว.ทส.

16 ก.ค. 2550

22

สซ.

SLRI

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
Synchrotron Light Research Institute

รมว.วท.

19 ก.ย. 2551

23

สสนก.

HAII

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
Hydro and Agro Informatics Institute

รมว.วท.

31 ธ.ค. 2551

24

สดร.

NARIT

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
National Astronomical Research Institute of Thailand

รมว.วท.

31 ธ.ค. 2551

25

สทป.

DTI

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
Defence Technology Institute

รมว.กห.

31 ธ.ค. 2551

26

พกฉ.

GOJUMAO

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
The Golden Jubilee Museum of Agriculture Office

รมว.กษ.

22 มิ.ย. 2552

27

สรพ.

HAI

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
The Healthcare Accreditation Institute

รมว.สธ.

22 มิ.ย. 2552

28

หภ.

FA

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
Film Archive

รมว.วธ.

22 มิ.ย. 2552

29

สนช.

NIA

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
National Innovation Agency

รมว.วท.

1 ก.ย. 2552

30

สพร.

DGA

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
Electronic Government Agency

นรม.

21 ก.พ. 2554

31

สพธอ.

ETDA

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
Electronic Transactions Development Agency

รมว.ทก.

21 ก.พ. 2554

32

สคช.

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

นรม.

31 มี.ค. 2554

33

บจธ.

LABAI

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
The Land Bank Administration Institute

นรม.

10 พ.ค. 2554

34

ศลช.

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

รมว.วท.

27 พ.ค. 2554

35

ศคธ.

MPC

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
Moral Promotion Center

รมว.วธ.

9 มิ.ย. 2554

36

สธท.

TIJ

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
Thailand Institute of Justice

รมว.ยธ.

13 มิ.ย. 2554

37

สวช.

NVI

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
National Vaccine Institute (Public Organization)

รมว.สธ.

10 ส.ค. 2555

38

สพค.

PDA

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร
Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

11 ก.พ. 2556

39

สสปท.

TOSH

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)
Thailand Institute of Occupational Safety and Health (Public Organization)

รมว.รง

21 พ.ค. 2558

40

สศส.

CEA

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
Creative Economy Agency (Public Organization)

นรม.

13 ส.ค. 2561