คณะกรรมการองค์การมหาชน

แชร์หน้านี้


1. การสรรหาคณะกรรมการ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

ลำดับ

เรื่อง

ดาวน์โหลด

1.

2547-797_พอช. หลักเกณฑ์สรรหาบอร์ด พอช.

 

ดาวน์โหลด

2.

2553-357_สมศ. การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ดาวน์โหลด


3.

2553-550_ สบร. อำนาจของรัฐมนตรีผู้รักษาการในการกำหนดหลักเกณฑ์บังคับในการสรรหาคณะกรรมการ

 

ดาวน์โหลด

4.

2555-179 _สอซช. ข้อหารือ การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการ

 

ดาวน์โหลด

5.

2557-757_ บจธ. การดำเนินการแต่งตั้งกรรมการตามบทเฉพาะกาล และการยุบเลิกองค์การมหาชนตาม พ.ร.ฎ. จัดตั้ง

 

ดาวน์โหลด

6.

2559-734 _สพค. การรับสมัคร ผอ. สพค.

 

ดาวน์โหลด

7.

2560-662 _สซ. ควรต้องกำหนดบทเฉพาะกาลใน พ.ร.ฎ. เพื่อรองรับคณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่จบครบวาระ


ดาวน์โหลด

 

2. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

ลำดับ

เรื่อง

ดาวน์โหลด

1.

2554-973-974_สอซช. การออกระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการร่วมโครงการกับหน่วยงานอื่นฯ สามารถกระทำได้

 

ดาวน์โหลด

2.

2557-963 _สนช. คณะกรรมการสามารถจัดประชุมได้และเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการชั่วคราว

 

ดาวน์โหลด

หน่งและการนับวาระ 

3. การดำรงตำแหน่งและการนับวาระ 

ลำดับ

เรื่อง

ดาวน์โหลด

1.

2547-330_สมศ. ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิยังคงมีสถานะเป็นกรรมการแต่ต้องแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอีกสองคนโดยอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของคณะกรรมการชุดแรกที่ได้แต่งตั้งแล้ว


ดาวน์โหลด

2.

2548-282_สทอภ. พลตรี วิชิตฯ มีอำนาจหน้าที่ที่จะปฏิบัติงานในฐานะประธานกรรมการในคณะกรรมการจนครบวาระและสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการโดยตำแหน่งในฐานะเจ้ากรมแผนที่ทหารต่อไปได้

 

ดาวน์โหลด

3.

2551-150_สทอภ. กรรมการที่เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ไม่นับรวมวาระในการดำรงตำแหน่งของผู้อำนวยการ

 

ดาวน์โหลด

4.

2552-387_ศมส. การดำรงตำแหน่งนายเตชฯ ในครั้งที่สองถือว่าเป็นการดำรงตำแหน่งในวาระแรกและวาระเดียว

 

ดาวน์โหลด

5.2563-83_สพภ. การนับวาระการดำรงตำแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพดาวน์โหลด

 

4. องค์ประกอบประชุมและการลงมติของคณะกรรมการ

ลำดับ

เรื่อง

ดาวน์โหลด

1.

2557-715_ สคพ. ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการในสถาบัน

 

ดาวน์โหลด

2.

2559-414_ สอซช. องค์ประกอบขององค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการทุกคนที่ไม่ถูกคัดค้าน (ผู้มีส่วนได้เสีย)

 

ดาวน์โหลด

 

5. อื่น ๆ

ลำดับ

เรื่อง

ดาวน์โหลด

1.

2559-1795_สอซช. ประธานกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร ไม่ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียขัดแย้งกับหน้าที่แต่อย่างใด

 

ดาวน์โหลด