หนังสือเวียนเกี่ยวกับหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ

แชร์หน้านี้

หนังสือเวียนเกี่ยวกับหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ

ที่ นร 1200/ว10 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอจัดตั้งและประเมินผลหน่วยงานบริการรูปแบบพิเศษ