การประเมินองค์การมหาชน

แชร์หน้านี้

การประเมินองค์การมหาชน

การประเมินองค์การมหาชน

เอกสาร

ปีงบประมาณ 2567

1. กรอบการประเมิน

1.1 องค์การมหาชนที่จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (PO)
1.2 องค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ (PA)

 

2. คู่มือการประเมิน Update

2.1 องค์การมหาชนที่จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (PO)

2.2 องค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ (PA)

 

3. เอกสารการประชุมชี้แจงกรอบการประเมิน

          3.1 องค์การมหาชนที่จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (PO)

                1) เอกสารนำเสนอในที่ประชุม

                2) แบบฟอร์มข้อเสนอตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

                3) บันทึกการประชุม

         3.2 องค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ (PA)

      1) เอกสารนำเสนอในที่ประชุม

      2) แบบฟอร์มข้อเสนอตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

      3) บันทึกการประชุม

 

4. รายละเอียดองค์ประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพการดำเนินงาน เพื่อบรรลุ
เป้าหมาย
New
                  1) องค์การมหาชนที่จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (PO)
                 
                  2)
 องค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ (PA)

 

 

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

 

 

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

 

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด


ดาวน์โหลด


                

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
1. คู่มือการประเมินผลองค์การมหาชนที่จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (PO)
2. คู่มือการประเมินผลองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ (PA)


ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด