หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับผู้อำนวยการองค์การมหาชน

แชร์หน้านี้

อัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการองค์การมหาชน 

ลำดับ
เรื่อง
ข้อหารือ

หนังสือตอบ

1การกำหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้อำนวยการบริหาร กรณีสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
2การพิจารณาอัตราค่าตอบแทนผู้อำนวยการสถาบัน กรณีสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
3การปรับปรุงหลังเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการองค์การมหาชน
กรณีสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
4ขอทบทวนหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการ กรณีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
5ขอข้อมูลและหารือแนวทางการจ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่นที่จ่ายเป็นตัวเงินและเป็นรายเดือน
กรณีสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
6ขอหารือการปรับเงินเดือนผู้อำนวยการสถาบันกองทุนพลังงาน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
7ขอหารือประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการจำนวนไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินเดือนประจำ กรณีสำนักงานความร่วมมือ
พัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
8การจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้อำนวยการ กรณีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
9การพิจารณาให้ค่าตอบแทนผันแปรแก่ผู้อำนวยการองค์การมหาชน  กรณีสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
10การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การมหาชน กรณีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
11ข้อหารือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
12ข้อหารือหลักเกณฑ์ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นผู้อำนวยการ กรณีสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
13การจ่ายค่าตอบแทนพื้นฐานผู้อำนวยการ กรณีสถาบันมาตรวิทยา
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
14การเบิกจ่ายค่าตอบแทนผันแปร/ค่าตอบแทนพิเศษให้กับรองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
15การกำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการ กรณีสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
16แนวทางการกำหนดกรอบวงเงินค่าตอบแทนของผู้อำนวยการกรณีต่อวาระการดำรงตำแหน่ง กรณีสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
17หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

การจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้าง

ลำดับ
เรื่อง
ข้อหารือ

หนังสือตอบ

1แนวปฏิบัติเกี่ยวกับประโยชน์ตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน กรณีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
2การจ่ายค่าชดเชย กรณีสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
3การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ กรณีสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน

ดาวน์โหลด
4การจ่ายเงินค่าชดเชย กรณีสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
5หลักเกณ์การพิจารณาการให้ประโยชน์ตอบแทนอื่น กรณีสิ้นสุดสัญญาจ้าง กรณีองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
6แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างกรณีสิ้นสุดสัญญาจ้างให้แก่ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน กรณีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
7แนวทางการจ่ายค่าตอบแทน กรณีสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
8ข้อหารือการจ่ายค่าบำเหน็จของอดีตผู้อำนวยการ กรณีสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
9แนวทางการจ่ายค่าตอบแทน กรณีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ดาวน์โหลด
10การจ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่ผู้อำนวยการเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง กรณีสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด