หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับผู้อำนวยการองค์การมหาชน

แชร์หน้านี้

1) เรื่อง อัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการองค์การมหาชน 

ลำดับ
เรื่อง
ข้อหารือ

หนังสือตอบ

1การกำหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้อำนวยการบริหาร กรณีสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
2การพิจารณาอัตราค่าตอบแทนผู้อำนวยการสถาบัน กรณีสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
3การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการองค์การมหาชน
กรณีสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
4ขอทบทวนหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการ กรณีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
5ขอข้อมูลและหารือแนวทางการจ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่นที่จ่ายเป็นตัวเงินและเป็นรายเดือน
กรณีสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
6ขอหารือการปรับเงินเดือนผู้อำนวยการสถาบันกองทุนพลังงาน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
7ขอหารือประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการจำนวนไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินเดือนประจำ กรณีสำนักงานความร่วมมือ
พัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
8การจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้อำนวยการ กรณีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
9การพิจารณาให้ค่าตอบแทนผันแปรแก่ผู้อำนวยการองค์การมหาชน  กรณีสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
10การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การมหาชน กรณีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
11ข้อหารือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
12ข้อหารือหลักเกณฑ์ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นผู้อำนวยการ กรณีสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
13การจ่ายค่าตอบแทนพื้นฐานผู้อำนวยการ กรณีสถาบันมาตรวิทยา
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
14การเบิกจ่ายค่าตอบแทนผันแปร/ค่าตอบแทนพิเศษให้กับรองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
15การกำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการ กรณีสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
16แนวทางการกำหนดกรอบวงเงินค่าตอบแทนของผู้อำนวยการกรณีต่อวาระการดำรงตำแหน่ง กรณีสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
17หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
18หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของรองผู้อำนวยการ กรณีสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
19การกำหนดวัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต และกรอบวงเงินค่าตอบแทนผู้อำนวยการ กรณีสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
20วัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต และกรอบวงเงินค่าตอบแทนของผู้อำนวยการ กรณีสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
21ข้อหารือของคณะกรรมการอำนวยการเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนผันแปรของผู้อำนวยการ กรณีสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
22การจ่ายค่าตอบแทนผันแปรของผู้อำนวยการ กรณีสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
23การกำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการองค์การมหาชนและการคัดเลือกผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ไฟล์ 1 
ดาวน์โหลด
ไฟล์ 2
ดาวน์โหลด
24ขอหารือการจ่ายค่าตอบแทนผันแปรตามผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กรณีสิ้นสุดปีสุดท้ายของการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง (ปฏิบัติงาน 6 เดือนสุดท้ายก่อนครบวาระ)
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
25ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีการจ่ายเงินเดือนหรือค่าตอบแทนให้รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตกรรมไทย 
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
26ขอหารือความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปปฏิบัติงาน นอกราชอาณาจักรของผู้อำนวยการในองค์การมหาชน กรณี สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
27ข้อเสนอ แนวทาง หรือมาตรฐานในการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานและกำหนดระบบค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ กรณี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

2) เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างผู้อำนวยการขององค์การมหาชน

ลำดับ
เรื่อง
ข้อหารือ

หนังสือตอบ

1แนวปฏิบัติเกี่ยวกับประโยชน์ตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน กรณีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
2การจ่ายค่าชดเชย กรณีสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
3การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ กรณีสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
4หลักเกณ์การพิจารณาการให้ประโยชน์ตอบแทนอื่น กรณีสิ้นสุดสัญญาจ้าง กรณีองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
5แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างกรณีสิ้นสุดสัญญาจ้างให้แก่ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน กรณีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
6แนวทางการจ่ายค่าตอบแทน กรณีสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
7ข้อหารือการจ่ายค่าบำเหน็จของอดีตผู้อำนวยการ กรณีสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
8

แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนกรณีเลิกจ้างให้กับผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างขององค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ กรณีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


ดาวน์โหลด
9การจ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่ผู้อำนวยการเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง กรณีสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด


10ขอหารือปัญหาข้อกฎหมาย กรณี สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (การกำหนดสิทธิประโยชน์ตอบแทนอื่น กรณี เงินเดือนเต็มขั้น)
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
3) เรื่อง สัญญาจ้างผู้อำนวยการขององค์การมหาชน

ลำดับ
เรื่อง
ข้อหารือ
หนังสือตอบ
1พิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานสำหรับผู้อำนวยการ กรณีสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
2ข้อหารือการต่ออายุการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ กรณีสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
3การพ้นสภาพของผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ กรณีสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
4การต่ออายุสัญญาจ้างผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
5หารือผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาจ้างผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

4) เรื่อง การปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ

ลำดับ
เรื่อง
ข้อหารือ

หนังสือตอบ

1การปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
2ความเห็นต่อร่างระเบียบสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสรรหา การแต่งตั้ง การถอดถอน การปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน พ.ศ. ....
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

5) เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการขององค์การมหาชน

ลำดับ
เรื่อง
ข้อหารือ

หนังสือตอบ

1การสรรหาแต่งตั้งผู้อำนวยการ กรณีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
2การสรรหาแต่งตั้งผู้อำนวยการ กรณีสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)  
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
3แนวทางการแต่งตั้งผู้อำนวยการให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไปอีกวาระหนึ่ง กรณีโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)  
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
4ปัญหาการแต่งตั้งผู้อำนวยการ กรณีสำนักกงานอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)   

ดาวน์โหลด
5หารือเกี่ยวหารือการสรรหาผู้อำนวยการ กรณีสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
6การสรรหาผู้อำนวยการ กรณีสถาบันแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) 
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
7ตัวชี้วัดการสรรหาเลขาธิการ กรณีสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
8การกำหนดหลักเกณฑ์กลางในการสรรหาผู้อำนวยการ กรณีสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

ดาวน์โหลด
9สรรหาผู้อำนวยการ กรณีสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
10สรรหาผู้อำนวยการ กรณีสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 
11การดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการ กรณีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 
12แจ้งการครบวาระการดำรงตำแหน่งของผู้อำนวยการ กรณีสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)   
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
13คุณสมบัติของประธานอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการองค์การมหาชน กรณีศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
(องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
14การสรรหาผู้อำนวยการ กรณีสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)   
ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด ไฟล์ 1
ดาวน์โหลด ไฟล์ 2

15การสรรหาผู้อำนวยการ กรณีศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 
ดาวน์โหล

ดาวน์โหลด ไฟล์ 1
ดาวน์โหลด ไฟล์ 2

16การสรรหาผู้อำนวยการ กรณีสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
17การสรรหาผู้อำนวยการ กรณีสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)  
ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด ไฟล์ 1

ดาวน์โหลด ไฟล์ 2

18การแต่งตั้งรองผู้อำนวยการ กรณีสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
19
แจ้งครบวาระการดำรงตำแหน่งของผู้อำนวยการ กรณีสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)  
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
20การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

ดาวน์โหลด
ไฟล์ 1
ดาวน์โหลด
ไฟล์ 2

ดาวน์โหลด
21การสรรหาและแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
22การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
23วัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต และกรอบวงเงินค่าตอบแทนของผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
24วัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต และกรอบวงเงินค่าตอบแทนของผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
25วัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต และกรอบวงเงินค่าตอบแทนของผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
26แจ้งวัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต และกรอบวงเงินค่าตอบแทนผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) วาระที่สอง

ดาวน์โหลด
27วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต และกรอบวงเงินค่าตอบแทนของผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
28ผลการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง วัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต และกรอบวงเงินค่าตอบแทน กรณี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
29การกำหนดวัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต และกรอบวงเงินค่าตอบแทนผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
30วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต และกรอบวงเงินค่าตอบแทนของผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
31วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต และกรอบวงเงินค่าตอบแทนของผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด