การจัดตั้ง/แปลงสภาพ/ยุบเลิก

แชร์หน้านี้

1) เรื่อง การจัดตั้ง/การแปลงสภาพองค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ส่วนราชการ

ลำดับ
เรื่องข้อหารือ
หนังสือตอบ
1
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
2
การปรับปรุงแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
3
ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
4
การปรับปรุงแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ดาวน์โหลด 
5
ตรวจสอบสถานะองค์การมหาชน กรณี บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
6
ร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. ....
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
7
ขอหารือสถานะการเป็นหน่วยงานของรัฐของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ดาวน์โหลด
8
การออกบัตรประจำตัวสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
9ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ดาวน์โหลด
ไฟล์ 1
ดาวน์โหลด
ไฟล์ 2
ดาวน์โหลด
10ขอหารือแนวทางดำเนินงานของคณะกรรมการ ศ.ศ.ป. ในช่วงปรับเปลี่ยนองค์กร
ดาวน์โหลด
ไฟล์ 1
ดาวน์โหลด
ไฟล์ 2
ดาวน์โหลด
11ข้อมูลประกอบการจัดตั้งองค์การบริหารไนท์ซาพารี (องค์การมหาชน)เพิ่มเติม
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ไฟล์ 1
ดาวน์โหลด
ไฟล์ 2
12ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค?การมหาชน) พ.ศ. ....
ดาวน์โหลด
ไฟล์ 1 
ดาวน์โหลด 
ไฟล์ 2
ดาวน์โหลด
13ความก้าวหน้าการดำเนินการรับโอนสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมาย
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
14การขอจัดตั้งองค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติเฉพาะเพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมกิจการพาณิชยนาวี
ดาวน์โหลด
ไฟล์ 1
ดาวน์โหลด
ไฟล์ 2 
ดาวน์โหลด
15การขอจัดตั้งองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะตามร่างพระราชบัญญัติสถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน พ.ศ. .... 
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
16ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
17การขอจัดตั้งสำนักงานเร่งรัดการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันและการพัฒนาพื้นที่ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด

ดาวน์โหล

2) เรื่อง การจัดกลุ่มองค์การมหาชน

ลำดับ
เรื่อง
ข้อหารือ
หนังสือตอบ
1
การตั้งกลุ่มองค์การมหาชนหรือหน่วยงานในกำกับ กรณีสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด 
 ดาวน์โหลด
2ขอปรับกลุ่มองค์การมหาชน กรณีสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
3การจัดกลุ่มองค์การมหาชน กรณีสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
4การจัดกลุ่มองค์การมหาชน กรณีสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
5การจัดกลุ่มองค์การมหาชน กรณีสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
6แนวทางการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี กรณีสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

ดาวน์โหลด
7แนวทางการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี กรณีสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ดาวน์โหลด
8การขอทบทวนการจัดกลุ่มองค์การมหาชน กรณีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ดาวน์โหลด
9การขอปรับกลุ่มองค์การมหาชน กรณีสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
10การขอปรับกลุ่มองค์การมหาชนและการปรับเพิ่มอัตรากำลัง กรณีศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
11การขอทบทวนการจัดกลุ่มองค์การมหาชน กรณีกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
12การขอจัดกลุ่มองค์การมหาชน กรณีสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

3) เรื่อง การยุบเลิกองค์การมหาชน
ลำดับ
เรื่อง
ข้อหารือ
หนังสือตอบ
1  การประเมินผลและการยุบกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน)ดาวน์โหลดดาวน์โหลด