การจัดตั้ง/แปลงสภาพ/ยุบเลิก

แชร์หน้านี้

เรื่อง การจำแนก/การจัดตั้ง/การแปลสภาพองค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ส่วนราชการ

ลำดับ
เรื่องข้อหารือ
หนังสือตอบ
1
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
2
การปรับปรุงแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
3
ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
4
การปรับปรุงแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ดาวน์โหลด 
5
ตรวจสอบสถานะองค์การมหาชน กรณี บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
6
ร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. ....
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
7
ขอหารือสถานะการเป็นหน่วยงานของรัฐของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
-
ดาวน์โหลด
8
การออกบัตรประจำตัวสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

เรื่อง การจัดกลุ่มองค์การมหาชน

ลำดับ
เรื่อง
ข้อหารือ
หนังสือตอบ
1
การตั้งกลุ่มองค์การมหาชนหรือหน่วยงานในกำกับ กรณีสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด 
 ดาวน์โหลด
2ขอปรับกลุ่มองค์การมหาชน กรณีสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
3การจัดกลุ่มองค์การมหาชน กรณีสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
4การจัดกลุ่มองค์การมหาชน กรณีสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
5การจัดกลุ่มองค์การมหาชน กรณีสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
6แนวทางการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี กรณีสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
-ดาวน์โหลด
7แนวทางการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี กรณีสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
-ดาวน์โหลด
8การขอทบทวนการจัดกลุ่มองค์การมหาชน กรณีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ดาวน์โหลด
9การขอปรับกลุ่มองค์การมหาชน กรณีสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
10การขอปรับกลุ่มองค์การมหาชนและการปรับเพิ่มอัตรากำลัง กรณีศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
11การขอทบทวนการจัดกลุ่มองค์การมหาชน กรณีกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
12การขอจัดกลุ่มองค์การมหาชน กรณีสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

เรื่อง การยุบเลิกองค์การมหาชน
ลำดับ
เรื่อง
ข้อหารือ
หนังสือตอบ
1  การประเมินผลและการยุบกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน)               ดาวน์โหลด          ดาวน์โหลด