การจัดตั้ง/แปลงสภาพ/ยุบเลิก

แชร์หน้านี้

1) เรื่อง การจัดตั้ง/การแปลงสภาพองค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ส่วนราชการ

ลำดับ
เรื่องข้อหารือ
หนังสือตอบ
1
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
2
การปรับปรุงแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
3
ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
4
การปรับปรุงแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ดาวน์โหลด 
5
ตรวจสอบสถานะองค์การมหาชน กรณี บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
6
ร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. ....
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
7ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ดาวน์โหลด
ไฟล์ 1
ดาวน์โหลด
ไฟล์ 2
ดาวน์โหลด
8ขอหารือแนวทางดำเนินงานของคณะกรรมการ ศ.ศ.ป. ในช่วงปรับเปลี่ยนองค์กร
ดาวน์โหลด
ไฟล์ 1
ดาวน์โหลด
ไฟล์ 2
ดาวน์โหลด
9ข้อมูลประกอบการจัดตั้งองค์การบริหารไนท์ซาฟารี (องค์การมหาชน)เพิ่มเติม
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ไฟล์ 1
ดาวน์โหลด
ไฟล์ 2
10ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) พ.ศ. ....
ดาวน์โหลด
ไฟล์ 1 
ดาวน์โหลด 
ไฟล์ 2
ดาวน์โหลด
11ความก้าวหน้าการดำเนินการรับโอนสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมาย
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
12การขอจัดตั้งองค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติเฉพาะเพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมกิจการพาณิชยนาวี
ดาวน์โหลด
ไฟล์ 1
ดาวน์โหลด
ไฟล์ 2 
ดาวน์โหลด
13การขอจัดตั้งองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะตามร่างพระราชบัญญัติสถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน พ.ศ. .... 
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
14ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
15การขอจัดตั้งสำนักงานเร่งรัดการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันและการพัฒนาพื้นที่ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด

ดาวน์โหล

16ขอหารือเกี่ยวกับสถานภาพของหน่วยงานกองทุนประกันชีวิต

ดาวน์โหลด

17ขอหารือเกี่ยวกับสถานภาพของหน่วยงานกองทุนประกันวินาศภัย

ดาวน์โหลด

18การขอจัดตั้งสำนักงานเร่งรัดการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันและการพัฒนาพื้นที่ (องค์การมหาชน)

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

19การจัดตั้งสถาบันคลังข้อมูลขนาดใหญ่แห่งชาติ (องค์การมหาชน) [ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคลังข้อมูลขนาดใหญ่แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ….]
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
20มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับสถานภาพของหน่วยงานกองทุนประกันชีวิต

ดาวน์โหลด

21มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับสถานภาพของหน่วยงานกองทุนประกันวินาศภัย


ดาวน์โหลด
22การขอจัดตั้งองค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติเฉพาะเพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมกิจการพาณิชยนาวี
าวน์โหลด
ดาวน์โหลด
23ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ....
าวน์โหลด
ดาวน์โหลด
24มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหาร
กรณีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

ดาวน์โหลด
าวน์โหลด
25มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหาร
กรณีสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

าวน์โหลด
ดาวน์โหลด
26ขอหารือกรณีการดำเนินภารกิจตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด

2) เรื่อง การจัดกลุ่มองค์การมหาชน

ลำดับ
เรื่อง
ข้อหารือ
หนังสือตอบ
1
การตั้งกลุ่มองค์การมหาชนหรือหน่วยงานในกำกับ กรณีสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด 
 ดาวน์โหลด
2ขอปรับกลุ่มองค์การมหาชน กรณีสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
3การจัดกลุ่มองค์การมหาชน กรณีสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
4การจัดกลุ่มองค์การมหาชน กรณีสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
5การจัดกลุ่มองค์การมหาชน กรณีสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
6แนวทางการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี กรณีสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

ดาวน์โหลด
7แนวทางการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี กรณีสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ดาวน์โหลด
8การขอทบทวนการจัดกลุ่มองค์การมหาชน กรณีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ดาวน์โหลด
9การขอปรับกลุ่มองค์การมหาชน กรณีสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
10การขอปรับกลุ่มองค์การมหาชนและการปรับเพิ่มอัตรากำลัง กรณีศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
11การขอทบทวนการจัดกลุ่มองค์การมหาชน กรณีกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
12การขอจัดกลุ่มองค์การมหาชน กรณีสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
13การทบทวนการจัดกลุ่มองค์การมหาชนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดาวน์โหลด
14การทบทวนการจัดกลุ่มองค์การมหาชนของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด

3) เรื่อง การยุบเลิกองค์การมหาชน
ลำดับ
เรื่อง
ข้อหารือ
หนังสือตอบ
1  การประเมินผลและการยุบกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน)ดาวน์โหลดดาวน์โหลด