คำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

แชร์หน้านี้

รายการไฟล์คำรับรองแยกตามปี พุทธศักราช

ลำดับ หน่วยงาน 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560
1 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
2โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
4 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
5 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
7 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
8 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
9 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
10 สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)
11 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
12 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
13 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
14 สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
15สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
16สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
17สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
18สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
19องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
20สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
21สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
22สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
23สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
24สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
25สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
26สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
27หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
28 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
29 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
30สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
31สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
32ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
33ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
34สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
35สำนักงานพัฒนาพิงคนคร
36สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)
37สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)